ร่วมแรงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติของชาวโคกเหล็ก

พสิษฐ์ กุสิรัมย์

            การปลูกต้นไม้และปลูกป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้มีความเป็นธรรมชาติและความสมบูรณ์ ป่าไม้เปรียบเสมือนเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำธรรมชาติ ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีชาวบ้านในเขตชุมชนโคกเหล็ก ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เป็นกิจกรรมส่วนรวมที่ได้จัดขึ้น ได้มีการเชิญชวนชาวบ้านออกมาร่วมกันปลูกต้นไม้ ในบริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์ของตำบลโคกเหล็ก   เมื่อป่ามีความอุดมสมบูรณ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนจะร่มรื่น ชาวบ้านและผู้นำชุมชนต่างให้ความร่วมมือกับกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ สร้างความสามัคคีให้กับผู้คนในชุมชนและปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลรักษาพื้นป่า ชาวบ้านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันแม่แห่งชาติ เป็นโครงการที่สร้างความสามัคคีความเสียสละของคนในชุมชนโคกเหล็กที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาปลูกป่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการอนุรักษ์สิ่งแว้ดล้อมและความจงรักภักดีต่อสถาบัน

   

อื่นๆ

เมนู