การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มศักยภาพให้ชาวโคกเหล็ก

จริดา จริตรัมย์

          โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) จากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้น ทางคณะดำเนินงานได้ลงพื้นในการสำรวจรวบรวมข้อมูลจากการที่ได้รับมอบหมายและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

          การปฏิบัติงานในเดือนกันยายนนี้ทางคณะดำเนินงานได้ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้กับชาวบ้านได้แก่ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น 2. การอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนอย่างบูรณาการ 3. การอบรมจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนการจัดการขยะต้นทางและเพิ่มมูลค่าของขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต การอบรมทั้ง 3 หัวข้อนี้ทางเราได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวบ้านอย่างเต็มที่และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชาวบ้าน เช่น การให้ความรู้ในเรื่องของการสร้างมาตรฐาน GMP การปฏิบัติตัวและป้องกันตัวเองในสถานการณ์ covid-19 และให้ความรู้ในเรื่องของการฉีดวัคซีนและคุณภาพของวัคซีนข้อดีข้อเสียของวัคซีนในแต่ละตัว และการดูแลตัวเองก่อนและหลังการฉีดวัคซีนเพื่อให้ปลอดภัยกับตัวผู้ได้รับวัคซีนและการจัดการกับขยะในครัวเรือนอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำขยะนั้นมาเป็นรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวต่อไป

          จากการที่ทางคณะดำเนินงานได้อบรมให้ความรู้กับชาวบ้านและติดตามผลการอบรมให้ความรู้และชาวบ้านสามารถนำความรู้ที่ทางคณะดำเนินงานถ่ายทอดให้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและชุมชนและช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มอาชีพและรายได้ให้กับชาวโคกเหล็กต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู