แยกขยะ เพิ่มมูลค่า ประชาชนร่วมใจ

เจษฎา  ลิ้นทอง

          “ขยะ” คือ สิ่งของหรือเศษวัสดุเหลือใช้ หรือสิ่งที่เราไม่ต้องการเห็นว่ามันไร้ค่าแล้วจึงมีความต้องการกำจัดทิ้ง แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดของขยะที่จะไร้ค่า หากมีการคัดแยกที่ถูกต้องก่อนทิ้ง เราก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับขยะได้ดั่งวลีที่ว่า เปลี่ยน “กองขยะ” เป็น “กองเงิน” ซึ่งการคัดแยกขยะจะทำให้ขยะกลายเป็นของมีค่าของผู้ที่รู้คุณค่า และยังเป็นการแสดงความรักความห่วงใยต่อโลกอย่างง่ายแต่ยั่งยืนที่สุดวิธีหนึ่ง

จากเหตุผลในข้างต้นคณะผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกเหล็กจึงได้มีการจัดโครงการ การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน การจัดการขยะต้นทางและเพิ่มมูลค่าของขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต ให้กับชาวตำบลโคกเหล็ก ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวตำบลโคกเหล็กเข้าร่วกิจกรรมจากหลายๆหมู่บ้าน ภายใต้มาตรการการป้องการโรคติดต่อ โดยจัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ การตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลล้างมือ จัดที่นั่งเว้นระยะห่วงทางสังคม และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการอบรม ซึ่งได้มีการให้ความรู้เรื่อง ขยะประเภทต่างๆ การจัดการขยะให้ถูกประเภท ระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชน การคัดแยกขยะ ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ การเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน โดยมีการแนะนำการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะก่อนนำไปขาย เช่น ขวดเบียร์หากขายเป็นขวดปล่าวจะขายได้ในราคา ขวดละ 50 สตางค์ แต่หารวมใส่ลังพร้อมใส้ในจะขายได้ในราคาลังละ 11 บาท เป็นต้น และยังได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลโคกเหล็กมาประชาสัมพันธ์กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งได้เปิดให้ชาวตำบลโคกเหล็กได้สมัครเป็นสมาชิก โดยการส่งมอบขยะมาขายฝากไว้กับกองทุน เมื่อสมาชิกเสียชีวิตหรือต้องการถอน ก็จะได้รับเงินตามระเบียบของกองทุน และได้มีการมอบถังขยะสำหรับคัดแยกขยะรีไซเคิลให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้นำกลับไปใช้ในครัวเรือนของตน

การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน การจัดการขยะในครัวเรือนและเพิ่มมูลค่าของขยะ พร้อมสู่การปฏิบัติในครัวเรือนของตนเอง และขยายผลนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนบ้านข้างเคียงได้อย่างถูกต้อง โดยมีทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกเหล็กเป็นผู้ติดตามให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาชุมชนตำบลโคกเหล็กให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู