การจัดการขยะในชุมชนตำบลโคกเหล็ก

กนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา

              ในการลงพื้นที่สำรวจชุมชน ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันและคณะทำงานได้ทำความคุ้นเคยกับชุมชนเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงมิติความหลากหลายของผู้คน ปัญหาในชุมชน เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะและสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตด้านเกษตรเพราะอาชีพหลักๆของชุมชนคือการทำเกษตรกรรม ดังนั้นการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนและการรับมือกับปัญหาขยะจึงมีความจำเป็นอย่างมากต่อชุมชนตำบลโคกเหล็ก

ดิฉัน นางสาว กนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา และคณะทำงานได้ลงพื้นที่สำรวจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพบว่าในพื้นที่ตำบลโคกเหล็กมีการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพไม่พบปัญหาน้ำขังเน่าเสียแต่สิ่งที่เป็นปัญหาในชุมชนคือขยะ เนื่องจากชาวบ้านส่วนมากไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะไปทิ้งถึงแม้ว่าทางเทศบาลจะมีแนวทางในการเก็บขยะอย่างเป็นระบบก็ตาม หากปล่อยให้ขยะเป็นปัญหาเรื้อรังอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลผลิตทางการเกษตรได้ ทางคณะทำงานจึงได้จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการจัดการและคัดแยกขยะเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและแนะนำแนวทางในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีเพื่อสร้างรายได้และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต ในการอบรมมีการแนะนำการสร้างถังขยะจากอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายเส้นลวดตะแกรงและที่หนีบกระดาษ ทั้งนี้ทางคณะทำงานได้มีการวางถังขยะให้แก่วัดในชุมชนทั้ง 4 วัดอีกด้วย ชาวบ้านที่มาอบรมได้ให้ความร่วมมือและมีความสนใจเกี่ยวกับการจัดการขยะเป็นอย่างดี

การบริหารจัดการขยะเป็นการวางแผนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแล้วจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะอาจสร้างรายได้เล็กๆน้อยๆให้กับครัวเรือน สำหรับตำบลโคกเหล็กมีเทศบาลจัดการขยะของชุมชนอยู่แล้วแต่ระดับครัวเรือนยังไม่ค่อยให้ความสนใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ดังนั้นการจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับขยะถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเสริมสร้างความตระหนักในชุมชนเพื่อนำไปสู่การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต

อื่นๆ

เมนู