เปลี่ยนขยะ…ให้เป็นเงิน

กีรติกา อะโรคา

                    ในปัจจุบัน ‘ขยะพลาสติก’ เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศไทย รวมทั้งปัญหาระดับภูมิภาคและระดับโลก หากไม่มีระบบจัดการขยะที่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ มีการคาดการณ์ได้ว่าทั่วโลกภายในอีก 20 ปีข้างหน้านี้ จะส่งผลทำให้มีขยะหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมมากถึง 700 ล้านตัน โดยวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด คือ การลดขยะตั้งแต่ต้นทาง

ทางคณะทีมงานได้เล็งเห็นถึงปัญหาของขยะที่ล้นในปัจจุบัน จึงได้จัดอบรมเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะต่างๆในครัวเรือน ทั้งวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะพลาสติก ขยะแบบกระดาษและขยะประเภทแก้ว ทั้งนี้ขยะบางประเภทยังสามารถนำมารียูสใช้ในชีวิตประจำวันได้ แต่ขยะบางประเภทก็ต้องนำไปรีไซเคิล ซึ่งการรีไซเคิลขยะจำเป็นต้องมีอุปกรณ์หลายอย่าง หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทางคณะทีมงานจึงเสนอแนวทางด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ โดยการแยกขยะที่สามารถนำไปเปลี่ยนเป็นเงินได้ ทางคณะทีมงานได้สำรวจเกี่ยวกับราคาของขยะแต่ละประเภท และนำมาแจ้งกับชาวบ้านให้เห็นถึงมูลค่าของขยะ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะให้กับชาวบ้าน ทั้งนี้ทางคณะทีมงานได้ประสานไปยังเทศบาลตำบลโคกเหล็กในเรื่องการกำจัดขยะ ทำให้ทราบว่าทางเทศบาลมีการรับซื้อขยะจากประชาชน โดยการทำเป็นโครงการธนาคารขยะ ซึ่งมีชาวบ้านให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทางคณะทีมงานได้มีการเสนอถังขยะเพื่อคัดแยกขยะ โดยทำจากตะแกรงนำมาประกอบกัน ทำให้ขนย้ายง่าย และง่ายต่อการคัดแยกด้วย ทางคณะทีมงานได้ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดทำถังขยะคัดแยก โดยส่วนหนึ่งจะมอบให้วัดทั้ง 4 วัดในตำบลโคกเหล็ก และมีการแจกให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมอบรมด้วย ทั้งนี้เมื่อแจกถังขยะคัดแยกแล้วทางทีมงานก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานถังขยะคัดแยกด้วย ซึ่งพบว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะอย่างดี

การคัดแยกขยะเป็นสิ่งสำคัญก่อนการทิ้งขยะ เพราะนอกจากจะสามารถแยกขยะที่นำไปขายได้แล้วยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่มาเก็บขยะไปทิ้งได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู