แยกก่อนทิ้ง

พสิษฐ์ กุสิรัมย์

          ปัจจุบันปริมาณขยะในชุมชนตำบลโคกเหล็กมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากประชากรของตำบลเพิ่มขึ้น เป็นสาเหตุทำให้ขยะมีปริมาณมากจึงต้องมีการจัดการ และกำจัดทิ้งอย่างถูกวิธี โดยที่ไม่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมและไม่เกิดมลพิษต่อชุมชน

โครงการ U2T ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดและคัดแยกประเภทของขยะให้กับชุมชนในตำบลโคกเหล็ก เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกของชุมชน เพื่อให้สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตำบลโคกเหล็กมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งกลิ่นเหม็นและไม่เกิดปัญหาต่อชุมชน ทำให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ขยะภายในชุมชนตำบลโคกเหล็กมีหลายประเภท มีทั้งขยะมูลฝอยและขยะที่สามารถ  นำไปรีไซเคิลได้ ทางโครงการ U2T ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์เลยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับคัดการแยกประเภทของขยะเพื่อให้ง่ายต่อการกำจัดทิ้ง ไม่ไปทิ้งในถังเดียวรวมกันทั้งหมด แต่ต้องแยกประเภทของขยะซึ่งขยะบางประเภทเช่นขวดพลาสติก ลังกระดาษสามารถแยกรวมไปขายได้ ดีกว่าเอาไปทิ้งเสียเปล่า

เมื่อขยะมีปริมาณมากถ้าประชาชนในชุมชนตำบลโคกเหล็ก มีความตระหนักเกี่ยวกับการทิ้งขยะและคัดแยกประเภทของการทิ้งให้ถูกต้องจะเป็นสิ่งที่ดี  จากปกติที่คนในชุมชนทิ้งขยะโดยที่ไม่ได้คัดแยกประเภท หลังจากที่โครงการ U2T ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้อบรมให้ความรู้ประชาชนมีความตื่นตัวมีการคัดแยกประเภทขยะ ทำให้ง่ายต่อการกำจัดทิ้ง

 

อื่นๆ

เมนู