โครงการพัฒนาตำบลของฉัน

        เสาวภาค  ประดับดี

        ในเดือนกันยายนมีโครงการอบรมในหลายๆ ด้าน เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ มีการต่อยอดพัฒนาตัวสินค้าให้มีราคา คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

           โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบอาหารท้องถิ่น คือให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั้นได้พัฒนาของที่ตนมีอยู่ทำให้มีมูลค่ามากขึ้น สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นได้ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้น่าซื้อ และหาตลาดเพื่อจำหน่ายต่อไป โครงการต่อมาคือเพิ่มซักยาภาพชุมชน เพื่อยกระดับการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนอย่างบูรณาการวิทยากรได้ให้ความรู้แก่ผู้ที่มาร่วมเข้าการอบรมได้มีการป้องกันในโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคโควิดที่ระบาดในปัจจุบัน ให้มีการระมัดระวังและได้แจกแอลกอฮอล์ให้ผู้ร่วมเข้าอบรมทุกคนด้วย และโครงการการจัดการนิ่งแวดล้อมในครัวเรือน การจัดการขยะต้นทางและเพิ่มมูลค่าของขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต นั้นคือให้ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมได้รู้ถึงการจัดการขยะและปริมาณขยะในตำบล ให้ร่วมช่วยกันจัดการแยกขยะเพื่อให้ขยะในครัวเรือนมีมูลค่าและจัดการให้มีความเป็นระเบียบเพื่อให้ชุมชนดูสะอาดนั่นเอง

          ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าอบรมซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากกับผู้ที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ได้มีความรู้สามารถเพิ่มมูลค่าให้ตัวสินค้า และยังนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู