เกษตรกรรมในโคกเหล็ก

 จริดา จริตรัมย์

           ตำบลโคกเหล็กเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วยหมู่บ้านต่างๆ รวมกันทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.1 บ้านโคกอรุณ ม.2 บ้านหนองหว้า ม.3 บ้านกระสังพัฒนา  ม.4 บ้านถนน ม.5 บ้านโคกเหล็ก ม.6 บ้านหว้า ม.7 บ้านกระสังสามัคคี ม.8 บ้านโคกขมิ้น  ม.9 บ้านโคกขี้ตุ่น ม.10 บ้านตาเมิน ม.11 บ้านถนนประชาอาสา ตำบลโคกเหล็กทิศเหนือ ติดกับ ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน ทิศใต้ ติดกับ ต.สามแวง อ.ห้วยราช ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เมืองโพธิ์ อ.กระสัง ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มีจำนวนประชาการทั้งหมด 6570 คน

    จากการลงพื้นที่ตำบลโคกเหล็กสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำเกษตรปลูกพืชผัก ปลูกที่อยู่อาศัย และเลี้ยงสัตว์ อาชีพของชาวบ้านในพื้นที่ก็จะมี ทำนา รับจ้างทั่วไป เลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงหมู่ ไก่ ปลา เป็ด แพะ วัว ควาย ทอผ้าไหม หัตถกรรม ๆ  ทำขนมและอาหารต่าง ๆ ขาย ชาวบ้านในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดี เพราะอาหารหาได้ง่ายตามธรรมชาติ เช่น ขุดปูกับกบจากในนา จับปลาจากในสระน้ำ ชาวบ้านในพื้นที่เป็นคนใจดีมีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แบบญาติพี่น้อง ไปไหนมาไหนถามสาระทุกข์สุขดิบ ความเป็นอยู่เป็นอย่างไรสบายดีไหม มีโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่ มีอาหารการกินก็นำมาแบ่งปั่นกันอยู่เรื่อยๆ หรืออาหารที่หาได้เยอะมาก ๆ ก็จะนำไปขายเพื่อนำมาเป็นรายได้ของครอบครัวและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในบ้านและชุมชน

     ชาวบ้านตำบลโคกเหล็กทำให้เห็นถึงความใจดีมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ชาวบ้านตำบลโคกเหล็ก ยังทำอาชีพต่าง ๆ ขยันทำมาหากินเพื่อนำรายได้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว และพัฒนาชุมชนของตัวเองไปในตัวด้วย

https://youtu.be/fC8DU6Q3yqk

อื่นๆ

เมนู