อัธยาศัยไมตรีของชาวบ้านตำบลโคกเหล็ก

กนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา

          ตำบลโคกเหล็กแต่เดิมแยกมาจากตำบลสามแวง ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่กว่า 15,000 ไร่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ มีวัฒนธรรมและภาษาท้องถิ่น ได้แก่ ภาษาเขมร ตำบลโคกเหล็กเป็นชุมชนที่มีความน่าสนใจอีกทั้งผู้คนมีจิตใจบริการและยิ้มแย้ม โดยข้าพเจ้าและทีมทำงาน ได้ลงพื้นที่ของตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพูดคุยกับคนในท้องที่และขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนาสุขภาพ, เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อยกระดับตำบล

ข้าพเจ้า นางสาวกนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา พร้อมด้วยคณะทำงานและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทำการลงพื้นที่ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช โดยมีการพบปะเทศบาลตำบลโคกเหล็กเพื่อพูดคุยถึงจุดประสงค์ของโครงการและมีการแนะนำตัวคณะทำงานเพื่อขออนุญาตลงพื้นที่ ทางทีมงานได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทางเทศบาลและคนในชุมชน เริ่มจากห้องประชุมของเทศบาลมีความส่วนตัว สะอาด มีบริการน้ำดื่มตลอด รวมทั้งบริการ Wifi ประทับใจในบุคลากรของเทศบาลที่พร้อมให้ข้อมูลและความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา นอกจากนี้ทางทีมงานมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลเพื่อให้ครอบคลุม 11 หมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดิฉันและเพื่อนอีก 2 คน รับผิดชอบหมู่ 1 และ หมู่ 5 (บ้านโคกอรุณและบ้านโคกเหล็ก) เมื่อได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงรู้สึกประทับใจในอัธยาศัยของคนในชุมชนที่มีความเรียบง่ายและมีน้ำใจ เช่น มีการชวนรับประทานอาหารและแบ่งปันน้ำดื่ม รวมทั้งการมองโลกในแง่ดี เช่น ไม่ย่อท้อต่อสถานการณ์ที่ยากลำบาก แม้ได้รับผลกระทบจาก Covid19 ก็ไม่มีอารมณ์โกรธเคือง

บทสรุป ข้าพเจ้าประทับใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลโคกเหล็กอีกทั้ง ชื่นชมในการต้อนรับที่อบอุ่นของเทศบาลและอัธยาศัยที่ดีของคนในชุมชนที่มีน้ำใจแบ่งปันน้ำดิ่ม อีกทั้งให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งข้อมูลครัวเรือนและข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์ Covid19

อื่นๆ

เมนู