ความยิ้มแย้มที่โคกเหล็ก

                                                                                                                                                                                  สุนิสา จะริตรัมย์
ในตำบลโคกเหล็กนี้มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน มีทั้งสระน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้อุปโภคกันทั่วพื้นที่ ความประทับใจแรกที่ได้ สภาพแวดล้อมที่รายล้อมไปด้วยการทำเกษตรกรรม
ดิฉันอาศัยอยู่ในหมู่ที่11 ตำบลโคกเหล็ก มาตั้งแต่เกิด ด้วยวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีการทำเกษตรกรรม อาทิการทำนา การปลูกผักปลอดสารผิด บ้างก็ปลูกอ้อย เลี้ยงวัวเลี้ยงกระบือ เป็นวิถีชีวิตที่อยู่ง่ายกินง่าย ส่วนของความประทับใจหลังจากที่ได้ลงพื้นที่นั้น ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือในการสำรวจแบบสอบถามเป็นไปได้ด้วยดี มีการพูดคุย ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความจริงใจ ความเป็นกันเองของชาวบ้านทำให้การเก็บข้อมูลผ่านไปได้ด้วยดี และขาดไม่ได้คือเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของดิฉันในช่วงพักเที่ยงเราจะรับประทานอาหารพร้อมกันพูดคุยกันว่าต่อไปเราจะทำอะไรให้เก็บแบบสอบถามให้ครบถ้วน จนทำได้บรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดี ด้วยการช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูลการสำรวจแบบสอบถามเป็นไปได้ด้วยความสามัคคีกัน การแบ่งงานกัน ด้วยวามร่วมมือกันเป็นทีมที่ดี
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้รู้จักกับชาวบ้านมากขึ้น ได้เห็นความมีน้ำใจที่ได้ให้ความร่วมมือจนทำให้เก็บข้อมูลได้ตามที่ต้องการ ขอบคุณSC-04ที่ให้โอกาสดิฉันได้เริ่มงานในตำบลบ้านเกิดของตนเอง

อื่นๆ

เมนู