เสื่อกกของคุณยายละม่อม

                                                                                                                           นางสาวณิชาภัทร  เจริญรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวณิชาภัทร  เจริญรัมย์  ประเภท ประชาชน ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานวันแรก เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  ณ หมู่ที่ 11 บ้านถนนประชาอาสา มีจำนวน 141ครัวเรือน

ข้าพเจ้ามีโอกาสได้เข้ามาปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  พื้นที่ตำบลโคกเหล็กมีหมู่บ้านทั้งหมด 11หมู่บ้าน ได้แก่บ้านโคกอรุณ บ้านหนองหว้า  บ้านกระสังพัฒนา บ้านถนน บ้านโคกเหล็ก บ้านหว้า บ้านกระสังสามัคคี บ้านโคกขมิ้นบ้านโคกขี้ตุ่น บ้านโคกตาเมิน และบ้านถนนประชาอาสา  จากการได้ลงไปปฏิบัติงานในชุมชนบ้านถนนประชาอาสา ความประทับใจความเป็นกันเองของคนในชุมชน อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม ต้อนรับและให้ความร่วมมือดีกับการตอบแบบสอบถามจากการเดินพื้นที่สิ่งที่น่าสนใจและเป็นงานอดิเรกของผู้สูงอายุและอาจก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน คือการทอเสื่อกก บ้านที่ข้าพเจ้าได้เดินไปพบเจอการทอเสื่อกกนั้นคือบ้านของ คุณยายละม่อม เนื้อนิล คุณยายจะมีผู้ช่วยในการทอเสื่อหนึ่งคนเนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น เสื่อที่คุณยายทอเป็นกกธรรมชาติไม่ได้ย้อมสี เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และทำให้ได้ออกกำลังกายไปในตัว

การทอเสื่อกก เป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนที่มีการนำต้นกกมาทำประโยชน์ มาแปรสภาพให้เป็นเส้น อาจมีการย้อมสีเพื่อความสวยงาม มีการสานทอให้เป็นแผ่นยาวๆ ตามความต้องการ นำมาใช้ประโยชน์ มาปูนั่งหรือนอนแต่ปัญหาที่พบคือต้นกกมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะในชุมชนมีต้นกกขึ้นไม่มากและหายาก

อื่นๆ

เมนู