เห็ดสร้างรายได้ที่โคกเหล็ก

เสาวภาค ประดับดี

ข้าพเจ้า นางเสาวภาค ประดับดี ประเภท ประชาชน ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานวันแรก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 ณ หมู่ที่ 11 บ้านถนนประชาอาสา

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่ตำบลโคกเหล็กมีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่บ้านโคกอรุณ บ้านหนองหว้า บ้านกระสังพัฒนา บ้านถนน บ้านโคกเหล็ก บ้านหว้า บ้านกระสังสามัคคี บ้านโคกขมิ้น บ้านโคกขี้ตุ่น บ้านโคกตาเมิน และบ้านถนนประชาอาสา จากการได้ลงไปปฏิบัติงานในชุมชนบ้านถนนประชาอาสา ความประทับใจความเป็นกันเองในชุมชน อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม ต้อนรับและให้ความร่วมมือกับการตอบแบบสอบถามจากการเดินพื้นที่ โรงเพาะเห็ดนายชัยทำให้นายชัยมีรายได้มาชัยจ่ายในครัวเรือนเป็นอย่างมาก เห็ดมีสองชนิด เห็ดนางฟ้า และเห็ดนางรม นายชัยจะขายเป็นกิโล และบางครั้งขายให้ชาวบ้านเป็นถุงเล็ก เพื่อนำไปเป็นอาหารในครัวเรือน แต่ละอาทิตย์แต่ล่ะเดือนนายชัยจะจ้างชาวบ้านในหมู่บ้านมาอัดก้อนเห็ดให้ ทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากนายชัยอีกทาง

การเพาะเห็ดของบ้านนายชัย ไม่ได้ทำให้เพียงนายชัยมีรายได้แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังทำให้ชาวบ้านมีรายได้ไปด้วย จากการรับจ้างอัดก้อนเห็ดให้นายชัย

อื่นๆ

เมนู