ร่วมด้วยช่วยกันด้วยความสามัคคี

จิราวรรณ   เม้าราษี

 

จากการปฏิบัติงานเดือนที่ 2 ของการทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ ) ได้มีการจัดการประชุม วางแผนการดำเนินงานในเดือนมีนาคม โดยมีคณะคณาจารย์และผู้ดำเนินงานร่วมกันจัดการประชุม โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน คือ Focus Group กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ ที่มีอยู่ภายในชุมชน เพื่อเข้าไปเรียนรู้ เก็บข้อมูล เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป

ในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์มีการสอบถามสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์นั้นๆโดยการส่งตัวแทนกลุ่มมาให้ข้อมูล การลงสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความสามัคคีของคณะดำเนินงานตั้งแต่การช่วยกันติดต่อนัดหมายผู้ให้ข้อมูลภายในชุมชนที่ตนเองรู้จักและสามารถติดต่อได้ การลงพื่นที่ด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง ร่วมด้วยช่วยกันผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ปฏิบัติงาน ช่วยกันสัมภาษณ์สอบถามข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลให้ได้มากที่สุด ช่วยกันจดบันทึกข้อมูลที่ได้รับมา อีกทั้งช่วยกันเก็บภาพบรรยากาศการทำงาน คณะผู้ดำเนินงานมีการทำหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี และแม้จะไม่ใช่หน้าที่ของตนเองก็ทุกคนก็ยินดีช่วยเพื่อนร่วมงานช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ ในการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ภายในงานชุมชน พวกเราคณะดำเนินงานได้ลงพื้นที่กันครบทุกคนเป็นคนกลุ่มใหญ่  ทำให้การทำงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ราบรื่น เป็นกันเอง เป็นการทำงานที่ไม่เครียด จึงทำให้งานออกมาดีเป็นไปตามที่แผนงานที่วางไว้

จากการร่วมด้วยช่วยกันของทั้งคณะดำเนินงานและผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีที่เป็นแบบนี้ได้ เพราะความสามัคคีของคนในกลุ่ม ร่วมด้วยช่วยกันในการการทำงานด้วยความตั้งใจและเต็มใจในการทำงาน ถ้าหากขาดสิ่งเหล่านี้ไป งานก็อาจไม่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู