วิถีชีวิตของชาวบ้านตำบลโคกเหล็ก                          

พสิษฐ์ กุสิรัมย์

          ทุกๆวัน ชาวบ้านกับสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งคู่กันในชุมชนชนบทของชาวตำบลโคกเหล็กเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตกาล คือการนำสัตว์เลี้ยงออกไปปล่อยเลี้ยงไล่ตามทุ่งนาเพราะคนส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ โค กระบือและทำนา พื้นที่ในตำบลโคกเหล็กเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์

หลังจากที่ชาวบ้านทำนาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็ถึงฤดูที่ชาวบ้านในชุมชน ต่างพากันนำสัตว์เลี้ยงของตนเองออกไปปล่อยเลี้ยงไล่ไปตามทุ่งนา เป็นวิถีของชุมชนที่หาดูได้ยาก เพราะในอดีตไม่มีเครื่องจักรในการทำการเกษตร ใช้สัตว์เลี้ยงคือกระบือ ในการไถนาและเพาะปลูก ใช้มูล วัวควาย แทนการใช้ปุ๋ยเคมีผลผลิตที่ได้ก็จะมีคุณภาพ และยังช่วยลดต้นทุนในการทำนา ต่างจากทุกวันที่ใช้ต้นทุนในการผลิตสูง แลใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค แหล่งน้ำคลองตามที่นาก็เป็นส่วนหนึ่งในฤดูแล้งที่ชาวบ้านให้กระบือลงไปแช่โคลนเพื่อคลายความร้อน ช่วงวันหยุดผู้ปกครองจะให้เด็กๆไปเลี้ยงวัวควาย ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและสร้างความรับผิดชอบให้แก่เด็ก ในช่วงเย็นการพาสัตว์เลี้ยงที่นำออกไปเลี้ยงกลับคอกเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานสำหรับเด็กๆ วัวควายก็จะเดินกลับมาตามทางเป็นประจำทุกวันสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กช่วงวันหยุด

วิธีชีวิตของชุมชนในตำบลโคกเหล็กนั้น มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตมาก รายได้ส่วนหนึ่งมาจากการเลี้ยงสัตว์นอกจากทำนาบางครอบครัวไม่ได้ทำนาแต่จะมาเลี้ยงสัตว์แทนเป็นอาชีพที่ชาวบ้านได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและมีความความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงของตัวเอง

อื่นๆ

เมนู