อาชีพมากมายเพิ่มรายได้ให้โคกเหล็ก

กนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา

          ในการลงพื้นที่สำรวจ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ดิฉันและทีมทำงานได้ศึกษาชุมชนในด้านรายได้และผลกระทบรวมถึงอาชีพในชุมชนที่ต้องการต่อยอดและปัญหาที่พบ ในการสำรวจครั้งนี้ผู้คนในชุมชนต่างๆรวม 11 หมู่บ้านได้ให้การต้อนรับและร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดีรวมทั้งได้รับไมตรีจิตในการให้สัมภาษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน

ดิฉัน นางสาว กนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา และคณะทำงานได้ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามอย่างต่อเนื่อง ทั้งแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชนและแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โควิด 19 ที่เพิ่มเติมคือการลงพื้นที่พบปะกลุ่มอาชีพในชุมชนซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีและมีการอนุญาตให้บันทึกภาพและวิดีโอสำหรับการสัมภาษณ์และให้ข้อมูลด้านอาชีพต่างๆ ในตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์นี้มีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพหารายได้ต่างๆ เช่น กลุ่มทำน้ำสมุนไพรของหมู่ 2 ส่วนมากจะรับจัดงานตามออร์เดอร์, กลุ่มทำพวงกุญแจหมู่ 2, กลุ่มทอผ้าไหมหมู่ 2 มีลายผ้าเอกลักษณ์คือลายหางกระรอก, กลุ่มทำขนมไทย หมู่ 2 และกลุ่มทำไส้กรอก หมู่ 9 จากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มอาชีพเหล่านี้สามารถเพิ่มรายได้ทั้งระดับรายครัวเรือนและระดับชุมชน แต่มีปัญหาขาดความเข้าใจเรื่องการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และปัญหาช่องทางการขาย กระจายสินค้าจึงทำให้ยอดขายไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ยกตัวอย่างเช่น การทำน้ำสมุนไพรของกลุ่มอาชีพหมู่ 2 ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์มีรสชาติหวานและมีความสดใหม่ แต่มีปัญหาเรื่องการเก็บรักษาซึ่งถ้าไม่เก็บสินค้าไว้ในอุณหภูมิเย็นจะส่งผลให้รสชาติน้ำเปลี่ยนได้และเน่าเสียเร็ว ดังนั้นการเก็บรักษาคุณภาพน้ำสมุนไพรให้คงที่และเก็บได้ยาวนานเพื่อรอวางจำหน่ายจึงเป็นสิ่งที่กลุ่มน้ำสมุนไพรที่รวมตัวกันในระแวกหมู่ 2 บ้านหนองหว้า ต้องการมากที่สุด

พื้นที่ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพต่างๆเพื่อเพิ่มรายได้ ทั้งนี้บางครัวเรือนยึดถือกลุ่มอาชีพนี้เป็นการทำรายได้หลักให้กับครอบครัว เช่นการทำขนม, เครื่องดื่มและทอผ้าไหม ส่วนใหญ่ยึดเป็นอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ซึ่งพบว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้จริงแต่ก็มีปัญหาหลายส่วน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การวางแผนทางการผลิต, การเพิ่มภาพลักษณ์ให้แบรนด์, การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และ การทำบัญชี จึงทำให้สินค้าไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

 

 

อื่นๆ

เมนู