เกษตรพัฒนาในโคกเหล็ก

วุฒินันท์  แจ่มสิริกุล

                      เกษตรกรในตำบลโคกเหล็ก เมื่อก่อนชาวโคกเหล็กนั้นมีการทำนาตามฤดูกาลเพียงแค่ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถมีการทำนาปรังเหมือนพื้นที่อื่นๆ เพราะไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอที่จะทำได้ ส่วนมากเกษตรกรที่ทำนาเสร็จแล้วก็ปล่อยพื้นที่นาตัวเองให้ว่าง เมื่อเกษตรกรทำนาหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จหมดแล้ว ผู้คนส่วนมากคนที่ว่างเว้นจากทำนาก็จะแยกออกจากที่บ้านหรือบ้านเกิดเพื่อที่จะเข้าไปหางานทำในพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อที่จะมีรายได้ให้ครอบครัวและรอเวลาทำนาในฤดูกาลถัดไป

แต่ในทุกวันนี้ชาวตำบลโคกเหล็กได้มีการเริ่มมีชาวบ้านบางส่วนที่ได้มีการมีการพัฒนาพื้นที่ที่ว่างจากการทำนาได้มีการขุดดิน ทำเป็นบ่อ ทำเป็นโคก หรือมีการเจาะบาดาลเพื่อที่จะทำการเกษตรอย่างอื่นรอทำนาในฤดูกาลถัดไป เช่นการปลูกพืชระยะสั้นที่มีการใช้น้ำน้อย เพื่อที่จะรายได้หมุนเวียนในครอบครัวของตนเอง การพัฒนาในการเกษตรทุกวันนี้ของชาวตำบลโคกเหล็กในหลายพื้นที่ได้มีการปลูกพืชผักหลากหลายชนิด เช่น แตงโม ข้าวโพด แตงกวาง ถั่วฝักยาว และอื่นๆอีกหลายชนิด และมีบ้านถนนและบ้านกระสังสามัคคีได้มีการลงทุนขุนบ่อหลายบ่อเพื่อที่จะเลี้ยงปลาเพื่อจำหน่ายหรือเอามาบริโภคเองในครัวเรือน และบางครัวเรือนมีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจมากขึ้นเช่น วัว ควาย บางคนได้นำเข้ามาเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ตัวเองหรือเลี้ยงเพื่อขายเพื่อที่จะมีรายได้ระหว่างฤดูกาลที่ไม่ได้ทำนา

ชาวบ้านในตำบลโคกเหล็กได้มีบางครอบครัวเริ่มใช้พื้นที่ที่ว่างจากการเพาะปลูกข้าวนาปี นำมาใช้ในการเพาะปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา และอื่นอีกหลายๆชนิด เพื่อที่จะได้มีรายได้มาใช้จ่ายในครัวเรือน จึงทำให้คนในครอบครัวไม่ต้องออกไปทำงานหารายได้ที่ต่างจังหวัดหันมาทำงานในพื้นของตัวเองแทน

 

อื่นๆ

เมนู