โควิด-19 กับ ชาวโคกเหล็ก

รัชนี เก็บรัมย์

                    ในการสำรวจครัวเรือนตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนมีนาคม ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้เดินสำรวจชาวบ้านในหมู่บ้าน โดยเข้าไปสำรวจชาวบ้านถึงบ้าน นั่งพูดคุย สอบถามถึงปัญหาบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และโรคระบาดที่กำลังเป็นที่น่ากลัวในขนะนี้คือ ” โรคโควิด-19 “ชาวบ้านส่วนใหญ่ รู้จักโรคระบาดโควิด -19 จากสื่อต่างๆ เช่น ทีวี วิทยุ อินเตอร์เนต และผู้ใหญ่บ้านยังประกาศเสียงตามสาย หรือหอกระจายเสียงของชุมชนนั่นเอง

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจ และเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน รวมถึงการสำรวจผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ในตำบลโคกเหล็ก จากการสำรวจพบว่าอาชีพหลักของชาวบ้านคือ อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งปลูกข้าวปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนพฤศจิกายน และมีอาชีพเสริมคือรับจ้างทั่วไป ปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ เป็ด หมู ไว้ประกอบอาหารและไว้ขายเป็นรายได้เพิ่มอีกด้วย เงินทุนที่ใช้หมุนเวียนของชาวบ้านมาจากเงินกู้ของ ธกส. ทั้งสิ้น ไม่มีกู้นอกระบบ และไม่พบกลุ่มเสี่ยงจากโรคระบาดโควิด-19 แม้แต่หลังคาเดียว เนื่องจากชาวบ้านสนใจและติดตามข่าวสารตลอด เพราะโรคระบาดโควิด-19 แพร่ระบาดจากคนสู่คน ผ่านทางละออง น้ำลาย น้ำหมูก ระบบทางเดินหายใจ และมาได้หลายรูปแบบทั้งจากการ ไอ จาม หรือพูดคุยเป็นต้น ทุกครั้งที่ชาวบ้าน ออกจากบ้านจะสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลล้างมือหรือใช้สเปรย์แอลกอฮอล์อยู่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกันตนเองเบื้องต้น

โรคระบาดโควิดมีผลกระทบต่ออาชีพเสริมในตำบลโคกเหล็กมาก เพราะตลาดคนเดินน้อยลงคนซื้อของลดลง คนไม่ค่อยกล้าออกนอกบ้าน และบางอาชีพยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ตำบลโคกเหล็กมีกลุ่มอาชีพที่ช่วยเสริมรายได้ให้ชาวบ้าน และเป็นอาชีพเด่นในตำบลคือ พวงกุญแจ ตุ้มหูจากผ้าไหม , จักรสานตะกร้า กระเป๋า, การทอผ้า, น้ำสมุนไพร, ขนมไทย , ไส้กรอก และการปลูกผัก แต่จะทำให้มีคุณค่าและเป็นที่รู้จักกว่านี้หากเพิ่มช่องทางการจำหน่าย หาตลาดเพิ่ม รวมถึงจำหน่ายผ่านโลกโซเชียลเพื่อเพิ่มช่องทางการขาย

   

อื่นๆ

เมนู