การต่อยอดให้กลุ่มอาชีพทำไส้กรอก

กนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา

              ในการลงพื้นที่สำรวจชุมชน ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันและคณะทำงานได้ทำความคุ้นเคยกับชุมชนเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงมิติความหลากหลายของผู้คน การประกอบอาชีพ รวมถึงปัญหาในชุมชน เพื่อทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน ซึ่งกลุ่มแม่บ้านทำไส้กรอก บ้านโคกขี้ตุ่น เป็นกลุ่มที่น่าสนใจในการพัฒนาต่อยอด

ดิฉัน นางสาว กนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา และคณะทำงาน หลังจากได้ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามอย่างต่อเนื่อง ทั้งแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชนและสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพต่างๆ ที่เพิ่มเติมคือมีการทำประชาคมเพื่อเป็นการพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ตัวแทนกลุ่มอาชีพ เพื่อให้ทีมงานรับฟังและทำความเข้าใจปัญหาในชุมชนเพื่อหาสาเหตุและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป หนึ่งในปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบด้านรายได้ระดับครัวเรือนคือปัญหาด้านการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ทำไส้กรอก บ้านโคกขี้ตุ่น ซึ่งจากการรับฟังและระดมความคิดพบว่า ที่ผลิตภัณฑ์ยังเพิ่มรายได้ไม่มากนักเนื่องจาก ผู้ซื้อขาดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ และผู้ผลิตเองขาดความเข้าใจในการถนอมอาหารเพื่อยืดอายุก่อนบรรจุลงหีบห่อ ทางกลุ่มอาชีพจึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานี้โดยการขอให้วิทยากรแนะนำการขอรับ อย. และการถนอมอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นให้กับสินค้า ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลพบว่าการแก้ปัญหาเหล่านี้มีโอกาสเป็นไปได้

จากการลงพื้นที่เพื่อประชาคมที่ได้มีการเชิญตัวแทนในชุมชนจากหน่วยงานต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ กลุ่มอาชีพทำไส้กรอกจากหมู่บ้านโคกขี้ตุ่น เพื่อพบปะพูดคุยเพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็น พบว่าการทำไส้กรอกเพื่อจะต่อยอดเป็นสินค้าบรรจุภัณฑ์ยังติดปัญหาเรื่องการยืดอายุสินค้าและยังไม่ได้รับรอง อย. ซึ่งอาจทำให้มีปัญหาด้านการขยายตลาดและทำการขายออนไลน์ในอนาคต จึงได้มีการระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ต้องใช้เวลาเนื่องต้องเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน

 

อื่นๆ

เมนู