การประชาคมระดมความคิด

กีรติกา อะโรคา

          ประชาคม คือ การรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนด้วยตนเอง เป็นเวทีของการพูดคุย แลกเปลี่ยนถกแถลง( ไม่ใช้โต้เถียง) เกี่ยวกับข้อมูล เช่น การแก้ไขปัญหาในชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน การกำหนดข้อตกลงร่วมกัน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน บทความนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงการประชาคมของชาวตำบลโคกเหล็กที่ผู้เขียนมีโอกาสได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาคมครั้งนี้

การประชาคมนี้เริ่มต้นตั้งแต่เช้าเวลา 8.30 น. ผู้มีส่วนร่วมทุกท่านได้ทยอยเดินทางมาลงทะเบียนกัน ประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มอาชีพ ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนจากเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ตัวแทนจากโรงเรียน และตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การประชาคมครั้งนี้ตรงกับช่วงที่มีการประเมินผู้นำหมู่บ้านพอดี แต่ทุกท่านก็ให้ความร่วมมือในการมาประชาคมครั้งนี้ หากท่านใดประเมินเสร็จก็จะเดินทางมาทันที เมื่อการประชาคมเริ่มขึ้นทางคณะทำงานได้ให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย 1.กลุ่มผู้นำหมู่บ้าน 2.กลุ่มตัวแทนจากรพ.สต ตัวแทนจากเทศบาล ตัวแทนจากโรงเรียน 3.กลุ่มตัวแทนจากกลุ่มอาชีพ การแบ่งกลุ่มครั้งนี้ก็เพื่อระดมความคิดกันในด้านปัญหาที่เกิดขึ้น สาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหา แต่ละกลุ่มมีการระดมความคิดกันเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อระดมความคิดกันเสร็จมีการอภิปรายข้ามกลุ่มเพื่อให้แต่ละกลุ่มทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมกันถกถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมด้วยหลังจากอภิปรายกันในประเด็นนี้ ทางคณะทำงานได้ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดกันอีกครั้งในประเด็นของปัญหาที่ต้องการแก้ไข โดยให้แต่ละกลุ่มสรุปปัญหาในครั้งแรกและเลือกปัญหาที่ต้องหารแก้ไขมากที่สุด และมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่ทางทีมงานจะช่วยเหลือได้ แต่ละกลุ่มระดมความคิดกันและมีการอภิปรายข้ามกลุ่มกันเช่นเคย ทุกคนให้ความร่วมมือ มีการแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็น บางกลุ่มก็เสนอแนวทางแก้ปัญหาให้อีกกลุ่ม และร่วมกันลงความเห็นถึงปัญหาที่ควรแก้ไขมากที่สุดของทุกๆกลุ่ม บรรยากาศการประชาคมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยรอยยิ้ม ความสามัคคี การร่วมมือร่วมใจ จนทำให้ได้บทสรุปของการประชาคมออกมาในที่สุด

การประชาคมครั้งนี้ นอกจากจะได้บทสรุปออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจของทุกฝ่ายแล้ว ยังทำให้ผู้เขียนเห็นถึงความสามัคคี ความกระตือรือร้น และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็พร้อมที่จะเสนอ และรับฟัง เพื่อที่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์จะได้ออกมาเป็นการพัฒนาตำบลโคกเหล็กในแบบที่ทุกคนต้องการจริงๆ

อื่นๆ

เมนู