ความต้องการพัฒนาด้านอาชีพ

จริดา จริตรัมย์

      โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ ประเทศ) จากเดือนมีนาคม ที่ผ่านมาที่ทางคณะดำเนินงานตำบลโคกเหล็กได้ส่งพื้นที่เพื่อทำการให้สำรวจอาชีพความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาต่างๆโดยการจักการประชาคมของชาวตำบลโคกเหล็ก ได้ปัญหาและแนวทางแก้ไขต่างๆ

จากการลงพื้นที่และได้ทำการประชาคมในเดือนมีนาคมและทำการพูดคุยและแลกเปลี่ยนปัญหารับฟังความคิดของชาวบ้านในชุมชนตำบลโคกเหล็กโดยเฉพาะปัญหาการถนอมอาหาร และ การทำ อย. ชาวบ้านในตำบลโคกเหล็กส่วนมากมีปัญหาด้านนี้มากที่สุด เพราะชาวบ้านถนัดงานในด้านอาหารมากที่สุดรองลงมางานคือหัตถกรรมต่างๆ และขาดตลาดในการนำสินค้าผลิตภัณฑ์ไปจัดจำหน่าย ซึ่งบ้างอย่างชาวบ้านยังขาดความรู้ในการนำไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาเป็นอาชีพ ซึ่งในเดือนนี้ทางคณะดำเนินงานได้จัดทำการอบรมในเรื่องมาตราฐานอาหารและให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้กับชาวบ้านเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาเรื่องการถนอมอาหาร การทำ อย. เพื่อให้ชาวบ้านมีความรู้ติดตัวและสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดในการประกอบอาชีพต่าง ๆ

ในการอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านตำบลโคกเหล็ก ทางคณะดำเนินงานจะช่วยแก้ปัญหาของชาวบ้านในเรื่องการถนอมอาหาร  การสร้างมาตรฐานอาหาร และทางคณะดำเนินงานจะติดตามผลการทำงานและคอยช่วยเหลือสนับสนุนชาวบ้านในตำบลโคกเหล็กต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู