ประเพณีทำบุญหมู่บ้านประจำปีของชาวโคกเหล็ก

พสิษฐ์ กุสิรัมย์

                ประเพณีทำบุญหมู่บ้านเป็นการทำบุญของชาวบ้านก่อนที่ชาวบ้านจะเริ่มฤดูกาลทำนาได้มีการทำบุญขอพรขอขมาจากพระแม่ธรณี พระแม่โพสพ และเป็นการทำบุญบูชาบรรพบุรุษเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้พระภูมิเจ้าที่เพื่อขอความคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นขวัญและกำลังใจให้คนในหมู่บ้านและชาวนา

ประเพณีทำบุญหมู่บ้านเป็นที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนมาถึงปัจจุบัน เมื่อเข้าเดือนสี่ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือต่างพากันเตรียมงาน จัดเตรียมข้าวของเครื่องรางต่างๆที่ใช้ในการประกอบพิธี เป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านทุกคนร่วมกันจัดงานขึ้น สถานที่จัดงานในหมู่บ้านศาลตาปู่ประจำหมู่บ้าน กิจกรรมจะมีการฟังเทศน์ ทำบุญตักบาตรและมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ที่สร้างความสนุกให้คนในชุมชนและความสามัคคี ชาวนาจะเอาข้าวเปลือกที่ไว้สำหรับทำพันธุ์บางส่วนมาไว้ที่ศาลปู่ เพื่อขอพรจากพระแม่ธรณีให้มีฝนตกมาตามฤดูกาล ให้ได้ข้าวปลาที่สมบูรณ์พอที่จะเลี้ยงชีวิตของชาวนาได้ และเป็นการบูชาพระแม่โพสพ ที่ชาวนาได้เหยียบย่ำ หรือปฏิบัติไม่สมควรในทางที่ไม่เหมาะสมเพราะชาวนาถือว่าข้าวสำคัญต่อชีวิต เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงครอบครัวได้ก็มาจากข้าว

การทำบุญหมู่บ้านของชาวบ้านในตำบลโคกเหล็กนั้น เป็นประเพณีโบราณที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษที่แสดงให้เห็นถึงการมีน้ำใจ ความเสียสละของคนในชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนไว้และเป็นการปฏิบัติประจำเช่นนี้ทุกๆปี

อื่นๆ

เมนู