ผักในครัวเรือนบ้านหนองหว้า

เสาวภาค ประดับดี

                บ้านหนองหว้าก็เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานกันเองในครัวเรือน เนื่องจากบ้านหนองหว้ามีพื้นที่ให้ชาวบ้านได้ปลูกผักรับประทานเองในครัวเรือน มีที่ดินสวนเปล่าให้ชาวบ้านมาปลูกกันเอง โดยพื้นที่จะมีไม่มาก แต่ก็พอได้แบ่งๆกันปลูก เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนของชุมชนในหมู่บ้าน

จากการได้ลงไปปฏิบัติงานในชุมชนบ้านหนองหว้า เกิดความประทับใจที่ผู้นำหมู่บ้านหนองหว้า ได้มีความคิดไอเดียใหม่ๆ จากเดิมที่เป็นที่ดินแปลงเปล่าในหมู่บ้าน ได้ให้ลูกบ้านของตนเองประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและอยู่กันแบบพอเพียง โดยการให้ชาวบ้านหนองหว้ามาปลูกผักไว้เพื่อรับประทานในครัวเรือนแต่ก็ไม่สามารถปลูกขายได้ เพราะที่ดินไม่มากนักต้องแบ่งๆ กันปลูก และบริเวณที่ปลูกผักจะมีบ่อน้ำ เพื่อไว้รดน้ำผักทำให้ผักมีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีน้ำไว้รถคอยเติมให้ผักน่ารับประทาน เป็นผักออแกนิคของชาวบ้านที่ปลูกรับประทานกันเอง ทำให้ที่ดินไม่เกิดการว่างเปล่า แถมยังช่วยประหยัดลดค่าใช้จ่ายค่าอาหารให้กับพี่น้องชาวบ้านหนองหว้าอีกด้วย และระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปขอความร่วมมือจากชาวบ้านเพื่อขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่ ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และยังพาเดินชมแปลงผักของแต่ล่ะครัวเรือนที่มาปลูกอีกด้วย

ชุมชนบ้านหนองหว้าเป็นหมู่บ้านที่ปลูกพืชผักสวนครัวรับประทานกันเอง เป็นที่ดินเปล่าของหมู่บ้าน แต่ผู้นำของหมู่บ้านเปิดโอกาสให้ชาวบ้านหนองหว้าได้ไปปลูกพืชผักไว้รับประทานเองภายในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน

อื่นๆ

เมนู