สิ่งที่ได้มา

ทัตพร ใสสดศรี

     ทุนเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาสิ่งต่างๆ เราไม่สามารถตัดสิ่งนี้ออกไปได้จริงๆ ผู้พัฒนากับ ผู้ที่ต้องการการพัฒนา ในวันที่ได้ไปดูถึงปัญหาทั้งด้านมี่ดีและด้านที่อยากจะแก้ไข จึงทำการแบ่งเป็นกลุ่ม เพื่อหาข้อดีข้อเสีย มาพัฒนา แก้ไขปรับปรุงร่วมกัน โดยจะมีกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มผู้นำ

          ส่วนนี้เกิดการประชุมกลุ่ม แชร์ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ต่างที่เจอมา ทั้งที่เจอมากับตนเอง หรือบุคคลอื่นเล่าต่อๆกันมา เพื่อนำปัญหาหรือข้อดี มาช่วยกันแก้ไขหรือ ดึงศักยภาพของคนเด่นในชุมชน หรือผู้พัฒนา ร่วมสร้าง ร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหา กลุ่มทุกกลุ่มล้วนมีปัญหาเดียวกัน เช่น แหล่งเงินทุน ตลาด สถานที่ที่จะนำสินค้าของตนหรือคนในชุมชน มาขาย เพื่อให้เกิดรายได้ ปัญหาทางด้านการผลิต ภาชนะบรรจุ แม้กระทั่งอุปกรณ์ที่จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระ และสร้างอาชีพให้กลุ่มอาชีพนั้น ได้พัฒนาขึ้นมาอีกครั้ง

          ปัจจัยหลักๆ ที่ได้เห็น และที่เป็นปัญหานั้น จากการประชาคม เห็นได้ชัดในเรื่องของแหล่งเงินทุน เรื่องของตลาดที่จะสามารถเป็นจุดกระจายสินค้าของตนเอง เพื่อสร้างรายได้ จากระยะเวลาสั้นที่ทำการพัฒนาจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อนชุมชน เพื่อตำบลโคกเหล็กจะได้มีความยั่งยืน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู