การจัดการน้ำของชาวบ้านตำบลโคกเหล็ก

กนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา

              ในการลงพื้นที่สำรวจชุมชน ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันและคณะทำงานได้ทำความคุ้นเคยกับชุมชนเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงมิติความหลากหลายของผู้คน ปัญหาในชุมชน  รวมถึงการประกอบอาชีพ พบว่าอาชีพหลักๆของชุมชนคือการทำเกษตรกรรม ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว และการรับมือกับภัยแล้งจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อชุมชนโคกเหล็ก

ดิฉัน นางสาว กนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา และคณะทำงานได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในชุมชนเพื่อศึกษาว่าในชุมชนมีแหล่งน้ำเพียงต่อการเกษตร อุปโภคและบริโภคหรือไม่ เนื่องจากการลงสำรวจพบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรดังนั้นปัญหาที่พบจึงเป็นภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งและฝนไม่ตกตามฤดูกาลอาจทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายแต่ชาวตำบลโคกเหล็กมีความเข้าใจอย่างดีในการจัดการน้ำ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ภาคส่วน ดังนี้ อย่างแรกคือการจัดการน้ำระดับหมู่บ้าน ซึ่งทั้ง 11 หมู่บ้านมีการจ่ายน้ำประปาเพื่ออุปโภคและมีการขุดแหล่งน้ำชุมชนเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการเกษตร ซึ่งแหล่งน้ำชุมชนอาจไม่ได้มีขนาดใหญ่มากแต่ก็ป้องกันภัยแล้งได้ดีพอสมควร อย่างที่สองคือการจัดการน้ำระดับครัวเรือน พบว่าหลายหลังคาเรือนมีการซื้อแทงค์น้ำส่วนตัวเพื่อบรรจุน้ำสะอาดไว้บริโภค บางหลังคาเรือนทำอาชีพเลี้ยงปลาเพื่อค้าขายก็มีการขุดสระเป็นของส่วนตัว นอกจากนี้ทางเทศบาลตำบลโคกเหล็กยังมีบริการสอบถามและให้ความรู้เกี่ยวกับการขุดเจาะบาดาล จึงทำให้ชาวบ้านตำบลโคกเหล็กไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำทั้งอุปโภค บริโภคและการเกษตร

การบริหารจัดการน้ำเป็นการวางแผนเพื่อป้องกันปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับตำบลโคกเหล็กคือการจัดการเพื่อวางแผนรับมือภัยธรรมชาติอย่างเช่น ภัยแล้งและฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งชาวชุมชนโคกเหล็กนั้นจัดการน้ำได้ดีทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับครัวเรือน เช่น การมีแหล่งน้ำชุมชนร่วมกันเพื่อการเกษตรและมีสระน้ำส่วนตัวสำหรับบางครัวเรือนที่ใช้น้ำมาก ดังนั้นตำบลโคกเหล็กจึงไม่มีปัญหาขาดน้ำทั้งที่ประสบภัยแล้งและฝนไม่ตก

 

อื่นๆ

เมนู