ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมทีม

ต้านไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) ที่ตำบลโคกเหล็ก

รัชนี เก็บรัมย์

          เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 มีการแพร่กระจายรอบที่ 3 พบมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้น จึงทำให้มีมาตราการป้องกันควบคุมโรค ให้คนไทยฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด – 19 ฟรี โดยลงชื่อรับวัคซีนผ่านอินเตอร์เน็ต หรือสามารถเข้าไปติดต่อที่อนามัย โรงพยาบาล และสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อฉีดรับวัคซีนในพื้นที่นั้นๆ

          ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมที่โคกเหล็กครั้งนี้เป็นการรวมแรง รวมใจ และรวมตัว ของพวกเราทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อทำกิจกรรม ในชุมชนตำบลโคกเหล็ก ทีมงานได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดที่วัดบ้านโคกเหล็ก วัดบ้านหว้า วัดบ้านถนนกระสัง โรงเรียนกระสังสามัคคี และตลาดในชุมชน เพราะสถานที่ดังกล่าว เป็นสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก  เดินเข้า – เดินออกตลอดเวลา และเชื้อโควิด -19 ก็เข้าใกล้ชุมชนเข้ามาทุกที เราจึงจำเป็นต้องดูแล เฝ้าระวังเป็นพิเศษ และยังทำกิจกรรมร่วมกับรพ.สต.บ้านโคกอรุณ อสม.ตำบลโคกเหล็ก ในการช่วยเดินรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 รวมถึงการคัดกรอง เฝ้าระวังบุคคลเข้า – ออก พื้นที่ได้อย่างใกล้ชิด ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสวมใส่หน้ากากอนามัยและการทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง รวมถึงการป้องกันตนเอง และคนในครอบครัวจากโรคระบาดโควิด – 19 เบื้องต้นอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ไห้เชื้อโรคระบาดนี้เผยแพร่เข้ามาสู่พวกเราและชาวตำบลโคกเหล็ก และเล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้ว อาการข้างเคียงต่างๆ เพื่อให้คนในชุมชนมั่นใจได้ว่าการรับวัคซีนนั้นปลอดภัยและเป็นการป้องกันการแพร่กระจายโรคระบาดได้เป็นอย่างดี เพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่ ทราบแค่วิธีป้องกันโรคระบาดโควิด-19 เบื้องต้น

          ดังนั้นการเฝ้าระวังและการสังเกตการณ์ตนเอง ครอบครัว คนรอบข้าง จึงสำคัญเพราะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องขอขอบคุณคณะอาจารย์ ทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้จัดกิจกรรม “ COVID – 19 WEEK “ ขึ้น ทำให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และกระตือรือร้นในการป้องกันโรคระบาด และสร้างความมั่นใจในการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 มากขึ้นอีกด้วย

   

 

 

          

 

                       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู