เคาะประตู ให้ความรู้ สู้โควิด

เจษฎา  ลิ้นทอง

          ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ซึ่งมีลักษณะเป็นการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจ อาจทำให้เกิดอาการไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไอ และอาจถึงขั้นติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง  ซึ่งอันตรายต่อชีวิตเป็นอย่างมาก โดยการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือ แพร่กระจายเชื้อจากฝอยละอองน้ำมูก น้ำลาย จากผู้ป่วยที่มีเชื้อโดยการ ไอ จาม

ซึ่งภาครัฐภาครัฐและเอกชนทุกส่วนฝ่ายได้ร่วมรณรงค์แนวปฏิบัติในการป้องกัน COVID-19 ได้แก่ การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70%  เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค COVID-19  ซึ่งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้ร่วมลงพื้นที่กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเหล็ก ณ บ้านกระสังสามัคคี อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  ในกิจกรรม “เคาะประตูบ้าน”  ซึ่งเป็นกิจกรรมการให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการป้องกันโรค COVID-19 ให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับวัคซีนโรค COVID-19 เช่น การสาธิตการสวมหน้ากากอนามัย และการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง  สาธิตการล้างมือที่ถูกวิธี และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับวัคซีน COVID-19 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้ารับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง

ซึ่งกิจกรรมได้ดำเนินไปอย่างราบรื่น จากการร่วมมือในหลายๆฝ่าย ทั้งคุณหมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเหล็ก อสม.ในพื้นที่ และทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างเต็มที่  ประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค COVID-19 สร้างความมั่นใจในการเข้ารับวัคซีนมากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าถือว่าการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งได้ประสบการณ์ ความรู้ แนวคิด มุมมองต่างๆ ผ่านการพูดคุยถ่ายทอดจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านกระสังสามัคคีเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู