โควิดเป็นเหตุ

จิราวรรณ  เม้าราษี

 

เนื่องจากในสถานการณ์โควิด-19 ในตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ผ่านมาได้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 6 ราย จากจำนวนผู้ติดเชื้อทำให้มีกลุ่มเสี่ยงเป็นคนใกล้ชิดของผู้ป่วยและคนในชุมชนจำนวนมาก จึงทำให้ต้องปิดหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวัง ลดความเสี่ยงลดการแพร่เชื้อของโควิด-19 ไม่ให้เพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น ในสถานการณ์ปัจจุบันผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้ทำการรักษาตัวจนหายดีแล้ว สามารถเปิดหมู่บ้านได้ตามปกติ แต่ยังต้องเฝ้าระวังการแพร่เชื้อกันต่อไปเพื่อความไม่ประมาท

จากเหตุการณ์โควิด-19 มีการแพร่กระจายเชื้ออย่างต่อเนื่อง มีบางกิจกรรมของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการที่ต้องเลื่อนออกไปก่อน ทำให้คณะดำเนินงานได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆให้เข้ากับสถานการณ์ในขณะนี้ จึงได้มีการจัดกิจกรรม covid week  ขึ้นมา โดยมีกิจกรรม ฆ่าเชื้อร้ายสร้าง SaveZone ให้กับโรงเรียนและวัดเป็นหลัก ในกิจกรรมคณะดำเนินงานได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียนและวัดเพื่อให้เป็นจุดปลอดเชื้อ เนื่องจากสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ที่มีผู้คนเข้าไปใช้จำนวนมาก จึงเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อของโควิด-19 มากที่สุด นอกจากนี้ยังได้มีการรณรงค์การสวมใส่แมสโดยการแจกแมสในพื่นที่ชุมชนและตลาด การให้ความรู้และเชิญชวนให้คนในชุมชนออกไปใช้สิทธิในการฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นเหตุที่ต้องทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานรูปแบบใหม่ (New Normal ) โดยมีการจัดกิจกรรมแบบจำกัดจำนวนคนในการทำกิจกรรม เว้นระยะห่าง สวมใส่แมส ล้างมือบ่อยๆ ใช้เจลแอลกอฮอล์ มีการทำงานผ่านออนไลน์ งดการลงพื้นที่ลง แต่กิจกรรมการทำงานก็ยังมีการดำเนินงานไปได้ด้วยดี การทำงานแบบนี้ก็เพื่อที่ช่วยลดเชื้อ ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู