ร่วมไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19 ในชุมชนโคกเหล็ก

                                                                                                                               น้ำฝน    กุมรัมย์                                                 

                    ในช่วงโรคโควิด-19 ทีมทำงานได้มีการร่วมประชุมวางแผนการลงพื้นที่ในชุมชนโคกเหล็ก  เพื่อให้ทราบถึงความต้องการในการฉีดวัคซีนโควิด-19 และร่วมกันทำกิจกรรมอื่นๆ ในชุมชนเพื่อร่วมมือร่วมใจรณรงค์การไปฉีดวัคซีนในทุกเรือน โดยทางทีมทำงานและอสม.เดินเคาะประตูบ้าน ให้ความรู้สู้โควิด-19ในครั้งนี้ เพื่อสามารถป้องกันตนเองและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างดี

                     ฉันและทีมงานได้ร่วมกับกลุ่ม อสม.เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกหน้ากากอนามัยจดรายชื่อผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนรายครัวเรือนของแต่ละบ้านในพื้นที่ บ้านโคกขมิ้นพัฒนา    ม.8 ตำบลโคกเหล็ก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนทุกครัวเรือนเข้าถึงการลงทะเบียน ฉีดวัคซีนได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น และให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกเหล็กได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ครบทุกครัวเรือน ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านเป็นอย่างดี การเดินเคาะประตูบ้านนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้รับบริการมากที่สุด ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ลงทะเบียนกับทางอสม. แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านมีความรู้เรื่องวัคซีนโควิด-19มากพอสมควร และเต็มใจไปฉีดวัคซีนโควิด-19 กันเป็นจำนวนมาก

                  ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลโคกเหล็ก ข้อมูลข่าวสารและเข้าถึงบริการสาธารณสุข ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความรุนแรงเมื่อมีการติดเชื้อ ป้องกันการเสียชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อช่วยให้ประเทศไทยผ่านสถานการณ์และวิกฤต และกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติอย่างมีความสุข

                  

อื่นๆ

เมนู