พื้นที่สร้างความเข้มแข็งป้องกันโควิด

  สุนิสา จะริตรัมย์

          เนื่องด้วยสถานการณ์วิกฤติโควิดที่เพิ่มขึ้นทุกวันๆ ทำให้เราต้องตระหนักในการป้องกันเชื้อโควิด ดูแลตัวเองและคนในครอบครัวมากขึ้นไปด้วย ทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันหาแนวทางป้องกันโรคโควิดอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนกรกฎาคมนี้มีผู้ติดเชื้อของคนในประเทศเพิ่มขึ้นๆ ทำให้หลายฝ่ายต้องร่วมมือกันหาวิธีป้องกันโรคระบาดโควิด ตำบลโคกเหล็กได้มีมาตรการดูแลและกักกันผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งจะต้องอยู่ในเขตการควบคุมของศูนย์กักกันตำบลโคกเหล็ก เพื่อป้องกันไม่ให้การเสี่ยงแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตำบลโคกเหล็ก อาทิ สาธารณสุขตำบล ผู้นำชุมชน และอสม. ได้ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งจัดเวรประจำวัน โดยแบ่งให้ผู้นำชุมชนและอสม. ได้เฝ้าเวรตลอด 24 ชม. ซึ่งบางพื้นที่ที่มีการไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ คณะอสม.ก็จะเป็นผู้ที่ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับมือและป้องกันในพื้นที่นั้น  โดยตลอดระยะการระบาดของโรคโควิดทำให้สาธารณสุขชุมชน ผู้นำชุมชน และคณะอสม. ต่างก็ทำงานหนักตลอดมาเพื่อไม่ให้การระบาดของโรคโควิดกระจายไปมากกว่านี้

การทำงานของผู้นำชุมชน สาธารณสุขและ คณะอสม. เป็นไปด้วยการร่วมมือร่วมใจกัน ที่จะช่วยเหลือกันในสถานการณ์ขั้นวิกฤติของโรคระบาดโควิดนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู