อสม.กับภารกิจโควิด19 ในชุมชนโคกเหล็ก

                                                                                                                                                                                                                   น้ำฝน กุมรัมย์

               กว่าสี่ทศวรรษแล้วที่กองทัพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ได้ช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ ในขณะนี้ อสม.กำลังปกป้องคนในชุมชนจากโรคระบาดใหม่ที่พวกเขาไม่เคยเผชิญมาก่อน ขณะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. เป็นอีกส่วนสำคัญของระบบสาธารณสุขมูลฐาน และมีส่วนในการรณรงค์ให้ข้อมูลสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคในสถานการณ์โรคระบาดโควิด19

             ฉันได้ร่วมกับอสม.ไปเคาะตามประตูบ้านทุกหลังในชุมชนโคกเหล็กเพื่อให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันโรคโควิด 19 อาการและการสังเกตตนเอง แจกหน้ากากซึ่งพวกเขาเย็บเอง ตลอดจนแจกแอลกอฮอล์เจลและใบปลิว ช่วงที่ประเทศไทยมีการระบาดสูง พวกเขาได้รับหน้ากากและเฟสชิล์ด ถุงขยะอันตรายและแอลกอฮอล์เจลเพื่อปกป้องตนเอง มีการรณรงค์สื่อสารกับชาวบ้านให้ถูกต้องว่าโควิด 19 มีความเป็นมาอย่างไร ในส่วนของการคัดกรองคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด อสม. เรามีทั้งหมด 24 คน โดยประธานจะทำการแบ่งอสม 1 คนต่อ 8 หลังคาเรือนเป็นอย่างต่ำ ทำการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง แล้วทำการวัดอุณหภูมิทุกวันจนครบ 14 วัน เมื่อครบกำหนดแล้ว จะส่งข้อมูลไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีกครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจกับคนในหมู่บ้าน และร่วมกับผู้นำชุมชน เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่จุดตรวจเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดสีแดงเข้ม เข้ามากักตัวที่วัด และโรงเรียน เป็นเวลา14วัน มีการผลัดเปลี่ยนเวรยาม24ชั่วโมง ทุกฝ่ายร่วมมือกันสามัคคีกันดีมาก อสม.ยังช่วยภาครัฐติดตามผู้สัมผัสโรคและแยกตัวผู้ต้องถูกกักกันที่บ้านเมื่อมีความจำเป็น พวกเขายังช่วยดูแลให้ผู้คนและกิจกรรมกิจการต่างๆเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด 19 มีความต้องการความช่วยเหลือของอสม.อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงที่โรคระบาดนี้สร้างภาระให้โรงพยาบาลและคลินิกต่างๆอีกด้วย

             ทั้งนี้ อยากฝากให้ชาวบ้านตำบลโคกเหล็กใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง และไม่ประมาท โดยร่วมมือกันเฝ้าระวังติดตามข่าวสารอย่างใกล้ขิด ไม่ตื่นตระหนก ล้างมือบ่อยๆ สวมแมสตลอดเวลาเมื่อออกนอกสถานที่ นอกจากนี้ อสม.ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้ชาวบ้านในช่วงเวลาที่ไม่มีอะไรแน่นอนและเต็มไปด้วยความวิตกกังวล ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกปลอดภัยและการดูแลตนเองของชาวชุมชนโคกเหล็กได

 

                       

อื่นๆ

เมนู