อยู่บ้านในสถานการณ์โควิด

จิราวรรณ เม้าราษี

 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้เป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงขึ้นในทุกวันๆโดยสังเกตจากยอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปกติก็มีเชื้อที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์อยู่แล้ว แต่ในปัจจุบันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์เพิ่มขึ้มมาอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับในแต่ละภูมิประเทศดังกล่าวที่เห็นได้ชัด ยกตัวอย่างเช่น  สายพันธุ์อินเดีย เป็นต้น

จากสถานการณ์ในตอนนี้คือการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จึงทำให้คณะดำเนินงานในโครงการมหาลัยสู่ตำบลจำเป็นต้องทำงานอยู่ที่บ้านงดการจัดกิจกรรมให้ความรู้ให้กับชุมชนในเรื่องการทำ มาตรฐาน GMPมาตรฐาน อย. และงดการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภายในชุมชน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยในการทำงานที่บ้านของคณะทำงานได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งหน้าที่การทำงาน ในคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานกันและกันผ่านช่องทางออนไลน์

โดยในระหว่างที่เราทำงานจากที่บ้านเราได้มีการเตรียมความพร้อมหาข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้ให้ความรู้ให้กับคนในชุมชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพื่อคนในชุมชนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในสินค้างานของตนเองได้อย่างเหมาะสมครบถ้วนสมบูรณ์

อื่นๆ

เมนู