อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลโคกเหล็ก                    

เสาวภาค  ประดับดี

             ปัจจุบันในพื้นที่ตำบลโคกเหล็กมีผู้เสี่ยงสูงที่กลับมาจากการใช้แรงงานจากพื้นที่สีแดงเป็นจำนวนมาก  ทำให้ทีมแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งในตำบลโคกเหล็กมีศูนย์กักกันเพื่อสังเกตอาการอยู่ 3 จุด คือ วัดบ้านกระสังสามัคคี วัดบ้านโคกเหล็กและวัดบ้านหนองหว้า

การเดินทาง กลับภูมิลำเนา โดยเฉพาะการเปิดจุดกักตัว  ซึ่งเกิดจากข้อตกลงของแต่ละหมู่บ้านร่วมกัน เพื่อรองรับและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมกับอำนวยความสะดวกแก่คนในพื้นที่ที่เดินทางกลับมา ซึ่งขณะนี้มีผู้แจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับมาในพื้นที่เรื่อยๆ โดยส่วนใหญ่เป็นพี่น้องที่ไปใช้แรงงานที่กรุงเทพฯ โดยทางตำบลได้กำหนดมาตรการให้ผู้ที่จะกลับมาต้องแจ้งล่วงหน้ากับ อบต.หรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตัวเองอย่างน้อย 3 วัน เพื่อการเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการดูแล รพ.สต. อสม.จะทำงานในการดูแลผู้ป่วยภายใต้การดูแลของแพทย์ ส่วน อบต.จะรับผิดชอบในการดูแลสถานที่ ทีม อปพร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ดูแลเฝ้าระวัง โดยมีเวรยามที่ชัดเจน ซึ่งจะหมุนเวียนกันไป

ทีมแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จะเป็นผู้ที่ดูแลในระหว่างกักตัว ทุกคนทำงานหนักมาโดยตลอด ดิฉันในฐานะเป็นอสม. จึงอยากให้ทุกคนให้ความร่วมมือช่วยเป็นหูเป็นตา ทำตามมาตรการเสริมในการป้องกัน สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นเวลานอน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ ระมัดระวังในการใช้ชีวิตที่อยู่ในช่วงวิกฤติของโควิดนี้ผ่านไปโดยเร็ว

อื่นๆ

เมนู