12 สิงหา รวมใจพัฒนา

สุนิสา  จะริตรัมย์

                 เนื่องจากวันที่ 12 ตรงกับวันแม่แห่งชาติ จึงมีการพัฒนาทำความสะอาดรอบหมู่บ้านประจำทุกปี คนในหมู่บ้านจึงช่วยกันทำความสะอาดอย่างเต็มที่ ประสานและสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาภูมิทัศน์หมู่บ้านให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ในปีนี้หมู่ 11 บ้านถนนประชาอาสา ตำบลโคกเหล็ก ได้มีกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงสภาพแวดล้อมหมู่บ้านเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เป็นโอกาสอันดีที่ดิฉันและคนในหมู่บ้านได้ร่วมช่วยกันทำความสะอาด อาทิเช่น กวาดถนน กวาดลานพระพุทธรูป ตัดหญ้าตามข้างทาง ตัดกิ่งต้นไม้ เก็บขยะมูลฝอย โดยได้ทำรอบหมู่บ้านจะนำมาซึ่งความสะอาดสวยงาม ความรู้รักสามัคคี ปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ประชาชน ได้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ลดการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ

กิจกรรมในครั้งนี้จึงมีเป้าหมายคือ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน เพื่อให้เกิดความสามัคคี เกิดจิตสำนึกในการทำความดีเพื่อสังคม ส่วนร่วม เสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดี

 

 

อื่นๆ

เมนู