อัธยาศัยของยายปราณี

จิราภา กัณหา

ตำบลโคกเหล็กเป็นตำบลหนึ่งภายในอำเภอห้วยราช และในอำเภอห้วยราชมีอยู่ทั้งหมด 8 ซึ่ง
ตำบลโคกเหล็กมีการแบ่งเขตการปกครองเป็นเป็น 12 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 6,437 คนประกอบด้วยหมู่บ้านต่างๆ ดิฉันได้รับผิดชอบในเขตพื้นที่การทำงานคือบ้านโคกขี้ตุ่นหมู่ 9 และบ้านตาเมินหมู่10 ครั้งแรกที่ได้ไปลงพื้นที่ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากคนในชุมชนบ้านโคกขี้ตุ่นหมู่ 9 ผู้คนในชุมชนเป็นกัน ให้
ความร่วมมือในด้านต่างๆอย่างเต็มใจแม้ไม่ใช่งานของตน
บ้านโคกขี้ตุ่นหมู่ 9 เป็นชุมชนขนาดเล็กมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 81 ครัวเรือนซึ่งครั้งแรกที่ไป
ลงพื้นพื้นที่ ได้ทำการสอบถามในแบบสอบถาม 01 และ02 กับคุณยายปราณี คุณยายไม่เพียงจะให้ความ
ร่วมมืออย่างเต็มที่แล้วคุณยายยังถามสาระทุกข์สุขดิบของพวกเรา ด้วยความเป็นห่วงเนื่องจากเห็นว่า
พวกเราเดินสำรวจโดยใช้แบบสอบถามกับทุกหลังคาเรือน ความอัธยาศัยดีของคุณยายนั้นจึงทำให้ดิฉัน
รู้สึกประทับใจในตัวของคุณยายปราณีมาก และคุณยายเป็นบุคคลที่เป็นที่รักของทุกๆคนไม่เว้นแม้แต่
ชาวบ้านภายในหมู่บ้านหรือตัวดิฉันเอง ชาวบ้านยังยกย่องให้คุณยายเป็นปราชญ์ชาวบ้านอีกด้วย จากที่
ได้พูดคุยกับคุณยายเพียงไม่นาน ก็ทำให้รู้ว่าคุณยายไม่เพียงแค่อัธยาศัยดีเท่านั้น คุณยายยังใจดีมากๆ
อีกด้วยเพราะในตอนท้ายพวกเรากำลังจะเดินสำรวจต่อ คุณยายยังนำผักสวนครัวที่ตนปลูกมาให้เพื่อนำ
ประกอบไปประกอบอาหารในตอนเย็นอีกด้วย
จากที่ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจบ้านโคกขี้ตุ่นเป็นครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจคนภายในหมู่บ้านและคุณ
ยายปราณีเป็นอย่างมาก ด้วยความอัธยาศัยดีและได้รับการตอนรับที่ดีจากคุณยายและทุกๆคนใน
หมู่บ้านจึงทำให้การลงพื้นที่ในครั้งแรกผ่านไปได้ด้วยดีถึงแม้จะไม่รู้จักหมู่บ้านมากมักแต่ด้วยความเป็น
กันเองของทุกๆคนจึงทำให้รู้สึกประทับใจบ้านโคกขี้ตุ่นเป็นอย่างมาก

อื่นๆ

เมนู