โครงการเพื่อชาวตำบลโคกเหล็ก

จิราภา กัณหา

          โครงการเป็นกระบวนการทำงานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ซึ่งมีการทำโครงการเป็นไปตามลำดับ โดยการทำงานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่นการผลิตสินค้า หรือ ทำงานบริการ โดยจะมีการกำหนดระยะเวลาและงบประมาณที่จำกัด ในการดำเนินงานโครงการจะต้องมีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อโครงการ มีหน้าที่ทำการบริหารงาน กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา และงบประมาณที่ตั้งไว้ และเมื่อต้นกันยายนทีมทำงานของเราได้จัดโครงการดี ๆ ให้กับชุมชนตำบลโคกเหล็ก

          โครงการที่ได้จัดขึ้นมีทั้งหมด 3 โครงการซึ่งประกอบไปด้วย โครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น GMP โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนการจัดการขยะต้นทางและเพิ่มมูลค่าของขยะ และโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับการส่งเสริมสุขภาวะของชุมชนในชุมชนอย่างบูรณาการ ซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นล้วนส่งผลบวกให้แก่คนภายในตำบลโคกเหล็กไม่ว่าจะเป็นโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น GMP เป็นโครงการที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าเป็นอาหารที่ดี มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP หรือแม้แต่โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนการจัดการขยะต้นทางและเพิ่มมูลค่าของขยะ ที่แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ การเพิ่มมูลค่าของขยะที่เกิดจากการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเอง โดยทางทีมทำงานของเราได้มอบถังขยะที่เป็นตะแกรงที่ช่วยสำหรับการคัดแยกขยะชนิดต่าง ๆ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ที่คัดแยกได้ ซึ่งในแต่ละโครงการมีท่านวิทยากรที่มากความรู้และประสบการณ์ตรงในแต่ละด้าน  มาเพิ่มทักษะกระบวนการ และเทคนิคต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่มาอบรมดังกล่าวอีกด้วย

          การจัดทำโครงการของเรา ทีมทำงาน U2T ทุก ๆ โครงการทางเราได้มีความตั้งใจจริงที่จะให้แต่ละโครงการที่เราจัดทำขึ้นประสบความสำเร็จถึงขั้นสูงสุด ให้ความซัพพอร์ตทุก ๆ ด้านแก่ผู้สนใจจะสานต่อจนสุดถึงความสำเร็จของแต่ละโครงการ และแต่งานโครงการที่เราจัดทำขึ้นนั้นล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มาเข้ารับอบรมให้ความรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช่ในชีวิตประจำวันได้จริงและสามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้ให้แก่คนในชุมชนหรือคนใกล้ตัวอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู