โคกเหล็กในความทรงจำ

วุฒินันท์ เเจ่มสิริกุล

       สวัสดีครับกระผมอาศัยอยู่ในตำบลโคกเหล็กตั้งแต่กำเนิด กระผมจะมาเล่าถึงความประทับใจของชาวตำบลโคกเหล็ก ก่อนอื่น ตำบลโคกเหล็ก ได้ตั้งพื้นที่อยู่ในอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชาการในตำบลประมาณ 6,372 คน มีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน กระผมอยู่หมู่ 7 บ้านกระสังสามัคคี ตำบลโคกเหล็กที่ผมได้สัมผัสมานั้นชาวบ้านส่วนมากชาวโคกเหล็กจะเป็นเครือญาติกัน ที่แต่งงานกับคนในระแวกเดียวกันที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกัน ชาวโคกเหล็กเลยมีความสนิทสนมเป็นกันเอง

       ความประทับใจของชาวบ้านในตำบลโคกเหล็กที่ผมได้สัมผัสมานั้นชาวบ้านส่วนมากจะมีความเป็นกันเอง ในการลงพื้นที่สำรวจที่กระผมได้ลงสำรวจมานั้น ชาวบ้านมีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พูดจาดี ชาวบ้านในตำบลโคกเหล็กมีความสามัคคีมีความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยเหลือทางชุมชนอย่างดี ในการสำรวจผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลโคกเหล็กช่วยในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการลงพื้นเพื่อที่ชาวบ้านจะได้รู้ไว้ก่อน เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มาลงพื้นที่จะได้สะดวกมากขึ้น และบรรยากาศในพื้นที่ในตำบลนั้นค่อนข้างดี พื้นที่หมู่บ้านมีความสะอาดเรียบร้อยชาวบ้านในตำบลโคกเหล็กส่วนมากจะใช้ชีวิตตามวิถีดั้งเดิม ตามประเพณีโบราณที่บรรพบุรุษที่เคยทำมา เช่น บางบ้านมีการเลี้ยงไหม ทอไหม เพื่อที่จะทำผ้าไหม มีการทอเสื่อ บางบ้านก็มีการเลี้ยงสัตว์ โค กระบือ หมู ไก่ และอื่นๆอีกหลายชนิด มีการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักเลี้ยงปลาไว้ทำกินเองในบ้าน

        ตำบลโคกเหล็กมีการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำอุปโภคบริโภคเป็นอย่างดี มีแหล่งเก็บน้ำหลายแห่งเพื่อให้เพื่อเพียงพอกับชาวบ้านในตำบลโคกเหล็ก ในตำบลโคกเหล็กนั้นยังมีการเปิดโฮมสเตย์ให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากมาพักให้กับผู้คนที่ต้องการมาเที่ยวพักผ่อน และบางหมู่บ้านก็ยังมีสินค้า OTOP ที่ทำมาจำหน่ายด้วย

     

    

 

อื่นๆ

เมนู