ชุมชนเลี้ยงแพะ

                                                                                                                                                                                                                                                      ศักย์ศรณ์ รักกิศิริ
แพะเป็นสัตว์ที่สามารถเลี้ยงได้ในพื้นที่ทุกภูมิภาคในประเทศไทยที่สามารถทํารายได้ให้แก่เกษตรกรทั้ง
เป็นรายได้หลักและรายได้เสริม แพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย เป็นหนุ่ม-สาวเร็วจึงขยายพันธุ์ได้เร็ว แพะใช้พื้นที่เลี้ยง
เพียงเล็กน้อยจึงมีต้นทุนการเลี้ยงไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงโค แพะช่วยกําจัดวัชพืชในสวน และให้มูล
ซึ่งถือว่าเป็นปุ๋ยคอกที่มีคุณภาพดีแก่เกษตรกร นอกจากนี้แพะยังให้ผลผลิตทั้งเนื้อและน้ํานมซึ่งเป็นอาหาร
โปรตีนที่มีคุณภาพสูงสําหรับผู้บริโภคโดยไม่มีข้อจํากัดทางด้านศาสนา
ซึ้งในปัจจุบันแพะกําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพื่อเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ จนมีการจัดตั้งกลุ่ม
เลี้ยงแพะภายในชุมชนขึ้นมา โดยราคาแพะเนื้อเพศผู้ที่เกษตรกรสามารถขายได้ในปัจจุบันกิโลกรัมละ 105-
110 บาท เกษตรกรต้องเลี้ยงแพะให้ได้น้ําหนักตัวละไม่ต่ํากว่า 25 กิโลกรัม แต่ต้องไม่เกิน 42 กิโลกรัมส่วน
แพะตัวเมียนอกจากจะนํามาเป็นแม่พันธุ์ทดแทนใช้ภายในคอกแล้ว ยังจําหน่ายเพื่อให้เกษตรกรรายอื่นนําไป
เลี้ยงเพื่อผลิตลูกพันธุ์ต่อไป อายุแพะตัวเมีย 7 เดือน จําหน่ายอยู่ที่ตัวละ 4,500-5,000 บาท โดยเกษตรกรบาง
ราเกษตรกรในชุมชนตําบลโคกเหล็กจากเดิมที่เคยปลูกพืชข้าวอย่างเดียวก็ได้แบ่งพื้นที่บางส่วนมาทําการเลี้ยง
แพะ พร้อมทั้งจัดสรรพื้นที่สําหรับปลูกหญ้าและพื้นที่เดินเล่นให้กับแพะ แพะถือว่าเป็นสัตว์ที่กินง่าย การเลี้ยง
ก็สามารถหากระถินมาให้กินได้ ใช้ต้นทุนต่ํา เลี้ยงง่ายไม่ยุ่งยาก จึงทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะประสบ
ความสําเร็จในอาชีพมากยิ่งขึ้น
การเลี้ยงแพะภายในชุมชนตําบลโคกเหล็กเป็นการเลี้ยงในกลุ่มผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงแม้มีพื้นที่เพียง
เล็กน้อยก็สามารถเลี้ยงได้ แพะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ดี การดูแลก็ไม่ยุ่งยากพร้อมทั้งหาแหล่งอาหารที่
ประหยัดต้นทุน หรือปลูกแปลงหญ้าไว้เอง ก็จะช่วยให้การเลี้ยงแพะเกิดรายได้ที่ยั่งยืน

 

อื่นๆ

เมนู