ฤดูการทำนาปี

พสิษฐ์ กุสิรัมย์

                       ฤดูกาลทำนาปีเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในตำบลโคกเหล็กที่ปฏิบัติสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เพราะถือว่าการทำนาข้าวมีความสำคัญต่อมนุษย์มาก อาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลโคกเหล็ก ที่สร้างรายได้ให้ครอบครัว ชุมชน เเละประเทศชาติ เพราะข้าว คือ หนึ่งในปัจจัยสี่ ที่หล่อเลี้ยงมวลมนุษย์ทั้งโลก

โดยฤดูทำนาปีจะเริ่มในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีชาวบ้านที่มีอาชีพทำนาจะเริ่มไถนาปรับปรุงสภาพดินเพื่อเริ่มต้นเตรียมดินให้พร้อมที่จะหว่านเมล็ดพันธ์ข้าว ปัจจุบันการเพาะปลูกชาวนาจะปลูกข้าวแบบหว่านเมล็ดข้าวเพราะมีความสะดวก รวดเร็วและลดต้นทุนในส่วนของค่าเเรงงาน ซึ้งต่างจากสมัยก่อนที่ปู่ ย่า ตา ยาย จะใช้วิธีการดำนา เพราะจะได้ ต้นข้าวที่เเข็งเเรง เม็ดข้าวดี เเต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การดำจะต้องใช้เเรงงานเเละค่าจ้างจำนวนมาก ทำให้ปัจจุบันชาวนาหันมาใช้วิธีการหว่านเมล็ดพันธ์ข้าว เพื่อ ลดต้นทุนเเละสะดวกสบายต่อการทำนา ในส่วนของผลผลิตที่ได้หรือที่เราเรียนกว่า ข้าวเปลือก โดยส่วนหนึ่งชาวนาจะเก็บไว้กินเองและอีกส่วนจะเอาไปขายส่งตลาดเพื่อเป็นรายได้ของเกษตรกรชาวตำบลโคกเหล็ก อาชีพทำนาถือว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของธรรมชาติมากบางครั้งฝนตกน้อยไม่ถูกต้องตามฤดูกาลทำให้ข้าวเสียหายเเห้งแล้งไม่สมบูรณ์ บางปีน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้ข้าวเช่นกัน จะเห็นว่า สภาพดินฟ้าอากาศมีผลต่อการปลูกข้าวของชาวนาในตำบลโคกเหล็ก

อาชีพการทำนาเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงแต่ชาวบ้านจำเป็นต้องทำเพราะการทำนานั้นเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลโคกเหล็กประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะกับการทำนาทำไร่ระยะเวลาในการทำนาตั้งแต่เพราะปลูกจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมใช้ระยะเวลาพอสมควร ชาวนาจึงให้ความสำคัญกับการทำนาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพดี ราคาสูง เพื่อนำรายได้มาหล่อเลี้ยงครอบครัว ดั่งคำกล่าวที่ว่า “ชาวนานั้นเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ”

                     

อื่นๆ

เมนู