คัดแยกขยะในตำบลโคกเหล็ก

                                                                                                                         ฐานิดา จะริตรัมย์

โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน การจัดการขยะต้นทางและเพิ่มมูลค่าของขยะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต เป็นโครงการที่มีประโยชน์กับครัวเรือนและในชุมชน ทำให้สภาพแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น
ในระหว่างการเตรียมงานดิฉัน อาจารย์และคณะทำงานร่วมกันประชุมวางแผนร่วมกันออกแบบการทำที่แยกขยะ เพื่อให้การใช้งานง่าย สะดวก น่าใช้และเป็นระเบียบเรียบร้อย พอถึงวันเริ่มโครงการดิฉัน อาจารย์และคณะทำงานได้ร่วมแรงช่วยงานกันอย่างเข้มแข็ง ผู้ร่วมการอบรมได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เมื่อถึงเวลาการลงมือทำที่แยกขยะ ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้ทุกคนได้ค่วมกันประกอบ และเมื่อเสร็จแล้วจึงแยกกันทำของแต่ละคนโดยมีคณะทำงานช่วยกันประกอบด้วย ถังขยะที่ประกอบเสร็จแล้วจะนำไปให้ทางวัดในตำบลโคกเหล็กทั้ง 4 วัด เพื่อเป็นส่วนรวม และที่แยกขยะใบเล็กจะแบ่งให้ผู้มาค่วมการอบรม
ดิฉันคิดว่าโครงการจัดการขยะในครั้งนี้เป็นโครงการที่ดี ทำให้การจัดการขยะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ทำให้ครัวเรือนและชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น และยังช่วยแบ่งเบาภาระผู้ที่มาเก็บขยะอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู