1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
  4. SC-05 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

SC-05 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

บทความรายละเอียดการปฏิบัติงานของส่วนของ  กพร. ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

          ดิฉันนางสาวเกวรินทร์ ชะรุมรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของ SC05-ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก ในตำหน่ง นพร. นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินงานในเดือน กุมภาพันธ์ ค่ะ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ปฐมนิเทศที่มหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานตัวที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ณ กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ และรับฟังรายละเอียดพื้นที่อำเภอในการรับผิดชอบงาน และรับแผนปฏิบัติงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เดินทางเข้าไปรายงานตัวยังสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก ณ ที่ว่าการอำเภอสตึก โดยงานหลักๆที่ได้รับมอบหมายคือลงระบบออกเลขรับ-ส่ง หนังสือราชการในสำนักงาน ถ่ายภาพวาระการทำงานต่างๆของทางสำนักงาน และนำภาพภ่ายมาทำประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเว็บไซต์ของทางสำนักงาน ลงข้อมูลสมาชิกกองทุนบทบาทสตรีในระบบกองทุน มีกลุ่มสตรี หมู่ที่9 ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  จากนั้นต่อมาลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนเป้าหมาย ร่วมกับ พัฒนาการอำเภอ และนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงพื้นที่สำรวจแปลงครัวเรือนเป้าหมาย ของนายฉัตร เชี่ยวชาญวิศวกิจ และนางอรชร เชี่ยวชาญวิศวกิจ หมู่ที่ 6 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 3 ไร่

 

เข้าร่วมประชุมชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก (ประชุมผู้นำ อช.) ร่วมกับ นายทวี ศรีชาติ พัฒนาการอำเภอสตึก และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก พร้อมด้วยผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จำนวน 24 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสตึก ชั้น 2 และคีย์ข้อมูลแบบรายงานการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ) หมู่ 9 ลงโปรแกรม Excel

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมแก้ไขปัญหาครัวเรือนเด็กยากจนแบบบูรณาการ และกิจกรรมแบ่งปันความมั่นคงทางอาหาร ร่วมกับนายทวี ศรีชาติ พัฒนาการอำเภอสตึก ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2564 โดยการมอบพัดลม ข้าวสาร และเมล็ดพันธุ์พืช แก่ครัวเรือนยากจน ราย นางรจนา วงษา และเด็กหญิงจันทร์นภา วรรณโสภา ณ บ้านเลขที่ 120 บ้านโคกอะโตด หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก

เตรียมเอกสารสำหรับการประชุมและจัดเตรียมห้องประชุม   เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอสตึก ลงข้อมูลแบบรายงานการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ) หมู่ 9 ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ลงข้อมูลแบบรายงานการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ) หมู่ 4 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ช่วยงานเอกสารอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลงพื้นที่โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนโดยศูนย์การจัดการชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดตั้งศูนย์กองทุนชุมชน

จากการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่ผ่านมา ได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงาน ได้ลงพื้นที่สัมผัสกับครัวเรือนของประชาชน ความรู้ความเข้าใจในการจัดการกองทุน การบริหารกองทุน การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน อาจเป็นแนวทางที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับชุมชนของตัวเองได้ และสัมผัสการลงพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่สามารถนำองค์ความรู้จากตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ต่อกับงานเกษตรของตัวเองได้ค่ะ

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู