ดิฉัน นางสม ชื่นตา เป็นผู้รับจ้างงาน  ประเภทประชาชน ประจำตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร SC05 การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้การทำน้ำพริกพื้นบ้าน เพื่อยกระดับสินค้า OTOP เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตกลบสร้างรากแก้วให้ประเทศ)”

          วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 คณะอาจารย์พร้อมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลร่อน  ได้ลงพื้นจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมใจกันไปฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19 ภายในกิจกรรมจะมีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ชาวบ้านในชุมชน ให้ตระหนักถึงการป้องกันโควิด19 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง ใช้เจลล้างมือทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะและรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับผู้คนในสังคม การฉีดวัคซีน COVID-19 ได้รับการยืนยันแล้วว่าช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องทำควบคู่ไปกับการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือให้บ่อย และเลี่ยงพื้นที่แออัด ดังนั้นก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 ควรรู้และเข้าใจข้อมูลให้ถูกต้อง ในกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง (รพ.สต.) และ อาสาสมัคร (อสม.) ในการร่วมรณรงค์ครั้งนี้

วัคซีน COVID-19 วัคซีนป้องกันโควิด-19 จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมา ช่วยป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อในอนาคต แต่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งหลังฉีดวัคซีนร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ การฉีดวัคซีนผู้รับวัคซีนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น วัคซีนอาจไม่สามารถป้องกันทุกคนที่ฉีดจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ แต่พบว่าสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ โดยวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564) มี 2 ชนิดคือ

  1. วัคซีนป้องกันโควิด-19 แอสตร้าเซนเนกา (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) เป็นวัคซีนแบบ Viral Vector  ฉีดในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ฉีดเข้ากล้ามครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร โดยฉีดทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 ฉีดห่างจากครั้งแรก 4 – 12 สัปดาห์
  2. CoronaVac หรือ Sinovac COVID-19 vaccine เป็นวัคซีนเชื้อตาย (Inactivated Vaccine) ฉีดในผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร โดยฉีดทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 ฉีดห่างจากครั้งแรก 2 – 4 สัปดาห์ (ผู้ที่อยู่บริเวณความเสี่ยงสูงหรือระบาดรุนแรงแนะนำให้ฉีดครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 2 สัปดาห์

จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อยากเชิญชวนประชาชนทุกคนเข้าลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับสังคม ร่วมมือร่วมใจให้ประเทศไทยฝ่าฝันวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน 

 

 

อื่นๆ

เมนู