โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม หมู่ 9 หมู่ 11 หมู่ 13 หมู่ 16 หมู่ 171

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้า นางสาวบุณฑริก โพธิบัติ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภท นักศึกษา หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงาน นักศึกษานักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ   หมู่ 9 หมู่ 11 หมู่ 13 หมู่ 16 หมู่ 17 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ทางทีมงาน อาจารย์ ได้ประสานกับผู้นำชุมชน  เพื่อให้นักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน ที่จะลงพื้นที่ในตำบลเสม็ด ได้ร่วมประชุม และแนะนำตัว ก่อนที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ และทิศทางเดียวกัน ของโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 – 18 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม (01)  , (02) และแบบสำรวจชุดที่ 2 , 3 และ4

โดยนำข้อมูลที่ได้  มาวิเคราะห์ปัญหาที่พบ และแนวทางแก้ไขปัญหา แนวทางการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจตาม 16 จุดประสงค์ ที่ได้ประชุมไว้ พร้อมกับความต้องการของประชาชนในครัวเรือนนั้น ๆ เป็นการให้ให้ข้อมูลในเชิงลึก และเป็นจริงมากที่สุด

 

ผู้นำทีมผู้ปฏิบัติงานได้ประสานงานกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละหมู่บ้าน จึงทำให้ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว และประชาชนในหมู่บ้านนั้น ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี

ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ได้พาเดินสำรวจ แต่ละหลังคาเรือน ส่วนมากประกอบอาชีพหลัก เช่น ทำนา ทำสวน การเลี้ยงสัตว์ การค้าขาย การค้าขาย ร้อยมาลัยเป็นอาชีพเสริม และในบางครัวเรือนมีการเพาะเห็ด เพื่อการจำหน่าย และบริโภค

ส่วนมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ทุกครัวเรือนมีการป้องกัน และมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคเป็นอย่างดี แต่ยังมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต และในด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

ข้าพเจ้าได้สอบถาม  ข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถาม ตามที่ทางส่วนกลางให้มาตามความจริง และมีประชาชนในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาแก่ข้าพเจ้านั้น ในการนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง  เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนบทความในเชิงวิชาการ เพื่อการพัฒนาสู่ขั้นตอนต่อไป

นางสาวบุณฑริก โพธิบัติ

ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู