โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข้าพเจ้านางสาวเสาวลักษณ์ สารคำ ประเภท นักศึกษา หลักสูตร SC-07 ได้ประชุมผู้นำชุมชน  ต.เสม็ด พร้อมทีมงานบัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ทางทีมงานและอาจารย์ ได้ประสานกับผู้นำชุมชน เพื่อนำปัญหาของชุมชน มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ว่าในแต่ละหมู่บ้านมีจุดเด่น จุดแข็ง จุดอ่อน อะไรบ้าง

การลงประชาคมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญกับชุมชนสำรวจความต้องการและวิเคราะห์ความเป็นไปได้โดยใช้เทคนิค swot (Strengths Weaknesses Opportunities Threats)

ขั้นตอนที่ 1 การแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคของชุมชนตำบลเสม็ด

ขั้นตอนที่ 2 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ SWOT ของแต่ละกลุ่มมานำเสนอได้ผลสรุปดังนี้ตำบลเสม็ดมีสถานที่ท่องเที่ยวมีส่วนราชการของจังหวัดมีอ่างเก็บน้ำมีมีป่าอนุรักษ์วิธีการเก็บผักหวานเก็บดอกกระเจียวและมีกลุ่มนวัตวิถี OTOP การทำขนมไทยการนวดแผนไทยมีการปลูกสมุนไพรอยากให้ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในวรรณะอุทยานเขากระโดงเป็นศูนย์การเรียนรู้นวัตวิถีเป็นแหล่งสร้างอาชีพในชุมชน ตำบลเสม็ดมีแหล่งทำปลาส้มอยู่ที่ 5 หมู่หมู่บ้านเป็นหลัก 

ขั้นตอนที่ 3 เอาสิ่งที่มีการประชุมมาวิเคราะห์ว่าเราจะทำอะไรบ้างด้านอะไรหรือเปล่าหรือส่งเสริมด้านอะไรจะมีการส่งเสริมด้านบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการทำปลาส้มส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

เนื่องจากปลาส้มเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำกันในครัวเรือนของแต่ละครัวเรือน และทำกันเป็นส่วนมากเราจึงเลือกปลาส้มในการที่จะยกระดับเศรษฐกิจ แต่เนื่องจากทำเป็นครัวเรือนไม่มีการรวมกลุ่มกันทำจะทำให้ผลิตออกมาได้น้อยและช้าดังนั้นเราถึงจะได้ไปพัฒนารูปแบบการผลิต  เป็นต้น

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ศึกษาและดูวิธีการทำ ในชุมชน ข้าพเจ้าพร้อมจะยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ให้เป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน ของโครงการ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สามารถทำให้เพิ่มรายรับให้แก่ชุมชนได้มากขึ้นและเพิ่มเป็นอาชีพเสริมในครัวเรือนได้มากขึ้น

นางสาวเสาวลักษณ์ สารคำ ประเภทนักศึกษา SC-07 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู