โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม หมู่ 9,หมู่ 16 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวกัญญาณัฐ บางรุ่ง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงาน ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ทางทีมงาน อาจารย์ได้ประสานกับผู้นำชุมชนในตำบลเสม็ด เพื่อให้นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ที่จะลงพื้นที่นั้นๆ ได้แนะนำตัวก่อนที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้ตรงตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตั้งแต่วันที่ 11-18 กุมภาพันธ์ 2564

11-18 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01,02,06 โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในส่วนที่พบเจอปัญหาและได้นำมาประชุมปรึกษาหารือโดยทีมผู้รับจ้างและอาจารย์เพื่อจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาในลำดับต่อไป

ข้าพเจ้าได้ประสานงานกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมถึงประชาชนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและพาเดินสำรวจแต่ละหลังคาเรือน ได้เห็นวิถีชีวิตและในด้านการประกอบอาชีพ เช่น การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย การค้าขาย เผาถ่าน ร้อยพวงมาลัย โดยข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการสอบถามเก็บข้อมูลไปด้วย

ข้าพเจ้าได้สอบถาม เก็บข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา และจะนำข้อมูลดังกล่างส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

นางสาวกัญญาณัฐ บางรุ่ง

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู