ข้าพเจ้า นางสาวเสาวลักษณ์ สารคำ ประเภท นักศึกษา หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงานนักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
1 – 15 มีนาคม2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม (01) , (02),(06)

โดยนำข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ในส่วนที่พบเจอ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ช่วยในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจตาม 16 เป้าประสงค์ ที่ได้ประชุมไว้ พร้อมกับความต้องการของประชาชนในครัวเรือนนั้นๆ ให้ข้อมูลในเชิงลึก และเป็นจริงมากที่สุด

ข้าพเจ้าได้ประสานงานกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละหมู่บ้าน จึงทำให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว รวมถึง ประชาชนในหมู่บ้านนั้น ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี

ข้าพเจ้าได้สอบถาม ข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถาม ที่ทางส่วนกลางให้มา

แก่ข้าพเจ้านั้น ในการนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนบทความในเชิงวิชาการ

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ ออกสำรวจความเป็นอยู่ของครัวเรือน ได้เห็นการอยู่อย่างพอเพียงของชุมชน เช่นการเลี้ยงเป็ด การปลูก ผัก พืชผล ที่มีอยู่ เพื่อขาย และเลี้ยงชีพ ชุมชนสามารถ มีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู