แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง แผ่นดินสวายเจริญ

สุกัญญา มากะเต

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 ดิฉันได้เข้าร่วมการประกวดประเมินคัดเลือกหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ณ บ้านสวายเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกรมการปกครองมีนโยบายการสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ที่จะดำเนินการส่งเสริมให้หมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ

ซึ่งทางด้านเศรษฐกิจนั้น หมู่บ้านสวายเจริญ เป็นหมู่บ้านที่มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติเกือบทุกครั้งหลังคาเรือน เช่น การปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วการทอผ้าก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี เนื่องจากมีการทอผ้าที่มีลวดลายที่สวยงาม และสอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า ทางสังคมนั้น ในหมู่บ้านจะเน้นการพัฒนาแบบประชาธิปไตย ให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และทางด้านจิตใจนั้นจะมุ่งเน้นการพัฒนาในเรื่องของการประพฤติตนตามหลักของศาสนา และตามพระบรมราโชวาท

อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้หมู่บ้านสวายเจริญเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนได้นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน และสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ ความสามารถของผู้นำหมู่บ้าน ที่ชื่อ นายควน เจริญรัมย์ ที่มีความรู้อย่างกว้างขวาง ความกล้าที่จะเปลี่ยนที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่เพื่อประโยชน์ของชุมชน ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

 

อื่นๆ

เมนู