บ้าน ”ประคำ” 

   

จิตกร  วงษาสนธิ์

          ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ในการลงพื้นที่ของตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่และบริบทของตำบลเบื้องต้น และข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่ บ้านปะคำ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช

                 โดย บ้านปะคำหมู่2 เป็นหมู่บ้านที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบ ในการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ติดต่อไปยังผู้นำหมู่บ้านเพื่อชี้แจงและขออนุญาตลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยฯ ซึงได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านเเละผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในการอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กับคนในหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจในการที่ข้าพเจ้าลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ทั้งนี้ชาวบ้านยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ข้าพเจ้าลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้สะดวกและครบถ้วน จึงทำให้ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลชุมชนอันเป็นประโยชน์แก่โครงการ ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้จากการพูดคุยและสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม ข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน(01) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19(02) เบื้องต้นพบว่า บ้านปะคำ หมู่2 ตำบล เมืองโพธิ์ อำเภอ ห้วยราช จังหวัด บุรีรัมย์ ตั้งห่างจาก อบต.เมืองโพธิ์เพียง1 กม เเละติดกับอ่างเก็บน้ำของตำบล ในชุมชนใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาท้องถิ่น ในส่วนของการสำรวจพบว่า บ้านปะคำ มีราวๆ 67 หลังคาเรือน เเละปัญหาที่พบเจอ ได้เเก่ ความยากจน การว่างงานหลังการฤดูเก็บเกี่ยว คนในชุมชน ประกอบอาชีทำนาเป็นส่วนใหญ่ เเละเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม ได้เเก่ วัว ไก่ เป็ด เเละ กบ ทั้งเเบบขายเพื่อสร้างรายได้ เเละ เก็บไว้กินเองจึงอย่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมเเละต่อยอด เพื่อที่ชาวบ้านในหมูบ้านที่ว่างหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวได้มีรายได้เสริม

                              

                                  

   ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความอนุเคราะห์ท่านผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านเป็นอย่างดีจึงทำให้ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานสามารถเก็บข้อมูลได้ตรงตามเป้าหมายเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและเรียบเรียงข้อมูลเชิงวิชาการต่อไป

อื่นๆ

เมนู