บ้านจาน บานใจ

นายนัฐพงษ์ จริบรัมย์

                 ที่มาที่ไปของชื่อ “บ้านจาน” คือ มาจากต้นกะจ็าน  เป็นคำเรียกภาษาเขมร ที่แปลว่า ต้นทองกวาวในภาษาไทย ซึ่งพบในสมัยแรกของการตั้งหมู่บ้าน และพบอยู่มากริมสระน้ำของหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นจึงใช้ชื่อว่าบ้านจาน เป็นชื่อเรียกหมู่บ้านมาจนถึงทุกวันนี้  กระผมและทีมงานได้รับมอบหมายให้ลงปฏิบัติงานในพื้นที่บ้านจานหมู่ที่ 9 โดยประสานงานไปทางท่านผู้ใหญ่บ้านให้ได้ทราบก่อน  เป็นอันดับแรกเพื่อที่ท่านผู้ใหญ่บ้านจะได้ประสานงานต่อไปยังลูกบ้านให้ได้รับรู้โดยทั่วกัน

                 บ้านจาน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช มีทั้งหมดประมาณ 82 ครัวเรือน จากการได้ลงพื้นที่สำรวจแล้วทำให้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างภายในชุมชนทั้งการใช้ ชีวิตประจำวันและสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่น บรรยากาศภายในชุมชนแห่งนี้เงียบสงบและดูสะอาดตา ชาวบ้านรักใคร่กลมเกลียวอยู่กันแบบญาติพี่น้อง จากการสอบถามข้อมูลทำให้ทราบว่าชาวบ้านที่นี่มีฐานะยากจน  ทำอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่และเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วย  สัตว์ที่เลี้ยงส่วนมากจะเป็นวัว ควาย ชาวบ้านหลายคนไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง  แต่ละครัวเรือนจะมี การปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่พบในการทำงานคือคนในชุมชนเมื่อหมดฤดูทำนา  บุตรหลานไปทำงานที่ต่างจังหวัดกันค่อนข้างมาก  เหลือเพียงผู้สูงอายุในบ้าน ทำให้ต้องทำความเข้าใจในการทำแบบสอบถามกันแบบช้าๆ  แต่ภารกิจครั้งนี้ ผ่านไปได้ด้วยดี จากความร่วมมือของผู้ใหญ่และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่คอยประสานกับลูกบ้านอย่างเต็มที่

https://goo.gl/maps/pZgpkxX8hsGtU1zi8

แผนที่ภาพถ่าย บ้านจาน หมู่ที่ 9

                สุดท้ายนี้ขอขอบคุณชาวบ้านในชุมชนบ้านจานทุกท่าน ที่สละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามข้อมูล เป็นอย่างดี รวมถึงการมีน้ำใจแบ่งปันไมตรีที่น่าจดจำด้วยครับ ซึ่งหลังจากการลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ ก็ทำได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไป วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป

 

วิดีโอประกอบ

อื่นๆ

เมนู