บ้านพูนสุข

                                                                                                                                                                                                                                                                                 กชกร ทองบางโปร่ง

        บ้านพูนสุข คือชื่อหมู่บ้านที่ข้าพเจ้าได้ ดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยฯ การลงพื้นที่สารวจครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บุญทอง ในการอำนวยความ สะดวกและให้ข้อมูลชุมชนอันเป็นประโยชน์แก่โครงการ อีกทั้งชาวบ้านพูนสุขที่ให้ความร่วมมือตอบ แบบสอบถามเป็นอย่างดี ทั้งข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจาก โควิด-19

        บ้านพูนสุข ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบล เมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชากรหนาแน่นเป็น ลำดับที่ 1 ของตำบลเมืองโพธิ์รวมทั้งสิ้น152 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก รองลงมาคือ เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป ทอผ้า ทำขนมนางเล็ด แต่ตอนนี้ได้หยุดทำไปแล้วเนื่องจากชาวบ้านยังไม่มีความรู้กับการจัดการการเงิน และทอเสื่อกก เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ ให้กับครัวเรือน หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งภายหลังได้มีการรวมกลุ่มอาชีพ แต่ยังไม่ได้เติบโตมั่นคง และจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมอีกมาก เป็นชุมชนที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการทำการเกษตร มีการขุดสระในหมู่บ้านเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ รวมถึงทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มีโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล เพื่ออำนวยการรักษาให้กับชาวบ้านในตำบลเมืองโพธิ์ ด้านการศึกษามีโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการศึกษากับบุตรหลานที่อาศัยในพื้นที่ตำบลเมืองโพธิ์ ด้านการคมนาคมได้รับการ จัดสรรงบประมาณจาก อบต.เมืองโพธิ์ เพื่อสร้างถนนคอนกรีตให้สัญจรไปมาได้สะดวก แต่บางเส้นทางก็ได้ชำรุด ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา                                 

        ส่วนใหญ่คนในชุมชนนอกจากการเกษตร และการทอผ้าแล้ว ยังมี การทอเสื่อกก ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน โดยภาพรวมแล้วชุมชนบ้านพูนสุขนั้น มีศักยภาพในการพัฒนาหลายด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ศิลปวัฒนธรรม สภาพภูมิทัศน์ เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันก็ประสบปัญหาหลายด้าน อาทิ ปัญหาความยากจน ปัญหารายได้ของครัวเรือนและภาระหนี้สิน ทำให้เกิดการอพยพแรงงานไป ทำงานต่างถิ่น รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนและชุมชนในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ก็ทำให้ได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป

       

 

อื่นๆ

เมนู