บริบทในชุมชนพูนสุข

ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย

กนกพร ใจเดียว

          “บ้านพูนสุข” เป็นชุมชนที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยการลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้าน นายบุญทอง วิเศษสิทธิ์ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 (02)

บ้านพูนสุขตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ มีจำนวนหลังคาเรือนที่อยู่อาศัยจำนวน 158 ครัวเรือน ในพื้นที่ชุมชนพูนสุขเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงเรียน,วัด และโรงบาลสุขภาพตำบลเมืองโพธิ์ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  ทำไร่ รับจ้างทั่วไป และปศุสัตว์ เลี้ยงเป็นครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมเช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด วัว กระบือ เป็นต้น ชาวบ้านส่วนใหญ่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร ภาษาถิ่นส่วนมากพูดภาษาเขมร ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังพบเจอชาวบ้านทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ คือ การทอผ้าไหม การทอเสื่อจากต้นกก แต่ไม่ได้เติบโตมากนักและ เป็นอาชีพที่ต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมอีกมาก ในส่วนของทรัพยากรธรรมชาตินั้น ไม่มีแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภค-บริโภค ภายในชุมชนแต่ใช้ประโยชน์ร่วมกับ บ้านเมืองโพธ์ ชุมชนพูนสุขไม่มีป่าไม้แต่มีเพียงต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกจำพวก ไม้ยืนต้น ผลัดใบ เป็นต้น

ปัญหาภายในชุมชนที่พบส่วนใหญ่เป็นความยากจน หนี้สินที่สะสมมานานและคนในชุมชนไม่มีอาชีพ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว หรืออาชีพอื่นนอกจากการเกษตรกรรม และในการสำรวจผลกระทบจากโควิด-19 พบว่าคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดเป็นอย่างดี มีการปฏิบัติตามแนวป้องกันโรคระบาดโควิด 19 จากการลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามนั้นชาวบ้านในชุมชนไม่เพียงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลแต่ยังตอนรับด้วยรอยยิ้มการพูดคุยที่เป็นมิตรทุกหลังคาเรือน

                                     

 

SC01 – โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู